Wyrazy uznania dla regionalistów

12 czerwca 2006 r. w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie obradował Mazowiecki Sejmik Kultury, zwołany przez Zarząd Główny Mazowieckiego Towarzystwa Kultury z okazji 40-lecia MTK. Na sejmik przybyło ok. 200 działaczy MTK, przedstawiciele lokalnych towarzystw regionalnych z całej Polski oraz zaproszeni goście, a wśród nich Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Po powitaniu uczestników sejmiku przez prezesa ZG MTK Janusza Ostrowskiego głos zabrali m.in. Adam Struzik, Anatol Jan Omelaniuk, Aleksander Kociszewski poświęcając swoje wystąpienia roli i randze społecznego ruchu regionalnego, podsumowaniu dorobku mazowieckich regionalistów, znaczeniu regionalizmu w rozwoju kraju, wspólnocie kultury i gospodarki. Marszałek Struzik skoncentrował się na praktycznej pomocy udzielanej przez Sejmik Woj. Mazowieckiego placówkom upowszechniającym kulturę.

Po ożywionej dyskusji podjęto uchwałę skierowaną do władz państwowych i samorządowych oraz apel do regionalnych towarzystw kultury wzywający do zintensyfikowania działalności na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego "małych ojczyzn" i potrzeby popularyzacji wiedzy historycznej o społeczeństwach lokalnych.

W uchwale m.in. czytamy: "Uczestnicy Sejmiku apelują do regionalnych towarzystw kultury o rozwijanie współpracy ze szkołami na rzecz rozwoju zainteresowania młodzieży regionalizmem, społecznej aktywności oraz wychowania patriotycznego."

"Uczestnicy Sejmiku apelują do wszystkich organów samorządu terytorialnego na Mazowszu o rozwijanie partnerstwa samorządowców i regionalistów, korzystanie z intelektualnego i obywatelskiego potencjału regionalnych towarzystw kultury oraz o pomoc w ich funkcjonowaniu."

W wystąpieniach prezesa Janusza Ostrowskiego, jak i dra Anatola Omelaniuka (prezes Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury) i dra Aleksandra Kociszewskiego - prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego podsumowano 40-letnią działalność MTK, która przyczyniła się do ożywienia pracy regionalistów, a poprzez masowy ruch społecznikowski zbliżyła Warszawę do terenu. Dr Kociszewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że z ok. 1300 lokalnych towarzystw regionalnych 10% znajduje się na Mazowszu (co świadczy o sile tego województwa), a wiele z nich zasługuje na uznanie za konsekwentną pracę na polu utrwalania dziedzictwa lokalnego. Tymi zagadnieniami - jak m.in. powiedział w swoim wystawieniu dr Omelaniuk, prezes Rady Krajowej RTK - zajmie się najbliższy VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, który będzie obradował w W-wie w końcu czerwca br. Dodajmy, że w kongresie weźmie udział 8 delegatów z Towarzystwa Miłośników Milanówka, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Centrum Informacji w Milanówku.

Po ożywionej dyskusji na sejmiku nastąpił bardzo miły moment wyróżnienia tych działaczy MTK i towarzystw regionalnych, którzy swoją wieloletnią działalnością przyczynili się do rozwoju społecznikowskiego ruchu lokalnych towarzystw kultury. Wśród osób uhonorowanych okolicznościowym medalem 40-lecia TMM za zasługi na polu regionalizmu znaleźli się: biskup warszawsko-praski Sławoj Leszek Głódź, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, kilkunastu działaczy Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, prezydent Ostrołęki i dwaj działacze z Milanówka: Ryszard Miazek - za zasługi w zabezpieczaniu dokumentacji archiwalnej i biblioteki MTK i Andrzej Pettyn - prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka - za wkład w utrwalanie wiedzy o historii Milanówka i ochronę krajobrazu kulturowego miasta w "trylogii Milanówka" ("Kiedy Milanówek był stolicą?; "Milanówek - Mały Londyn", "Milanówek - miejsce magiczne") . Dziękując za wyróżnienie A. Pettyn podkreślił, że przyjmuje je jako wyraz uznania dla siebie i tych wszystkich współtwórców książek o Milanówku, członków TMM, którzy od lat bezinteresownie działają na rzecz swojej "małej ojczyzny". Z satysfakcją należy odnotować, że podobne wyróżnienie otrzymał dr Andrzej Stawarz, dyrektor Muzeum Niepodległości, ceniony regionalista, autor wielu publikacji o historii Mazowsza, a wśród nich autor "Zarysu dziejów Milanówka".

Szczegółowy program obchodów 40-lecia MTK wraz z podsumowaniem wieloletniej działalności tej zasłużonej dla kultury organizacji znajdzie się w najbliższym numerze kwartalnika "Moje Mazowsze", który ukaże się w sprzedaży w lipcu br.

W jednym z wystąpień uczestników dyskusji na sejmiku MTK - i nie bez powodu - zacytowano słowa Jana Pawła II, z jego homilii wygłoszonej w W-wie w 1979 r.:

"Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła."

W te dzieje narodu - cytuję z pamięci wypowiedź mówcy nawiązującego do słów papieża - od lat niebagatelny wkład wnoszą towarzystwa regionalne poprzez bezinteresowną pracę tysięcy swoich społeczników, dla których tak wiele znaczy ich "mała ojczyzna", w której żyją, pracują, w której wyrastają ich dzieci i wnuki. Ważne więc, aby pielęgnować świadomość ich tożsamości dla przyszłych pokoleń.Awers medalu

Rewers medalu

admin, 2006-06-14 19:55:42