Historia TMM w skrócie

Milanówek ma bogate tradycje działalności społecznej. W ponad 100-letniej historii działało tu wiele stowarzyszeń, związków i różnych innych organizacji kulturalnych, sportowych i młodzieżowych (nie licząc partii politycznych) zrzeszających mieszkańców. Najstarszym było Milanowskie Towarzystwo Letnicze (1908), którego działalność z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. uległa zawieszeniu i już nigdy po wojnie nie reaktywowano jej, ponieważ nie było ku temu sprzyjającego klimatu politycznego. W 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Milanówka, ale praktycznie nie rozpoczęło działalności statutowej i uległo rozwiązaniu.

W 1994 r. powołano Towarzystwo Miłośników Milanówka, które od samego początku stało się kontynuatorem programowych tradycji Milanowskiego Towarzystwa Letniczego.

Obecnie na terenie miasta istnieją trzy stowarzyszenia o profilu ogólnym kulturalno-społecznym oraz kilka organizacji realizujących różne cele specjalistyczne. Najdłuższy z nich, bo 9-letni, staż ma Towarzystwo Miłośników Milanówka (TMM). TMM dało się poznać lokalnej społeczności jako organizacja twórcza intelektualnie i programowo. Głównym zadaniem organizacji jest kształtowanie aktywnych postaw społecznych na rzecz rozwoju Milanówka jako miasta-ogrodu, ochrona jego środowiska przyrodniczego oraz upowszechnianie wiedzy o historii, ludziach i dniu dzisiejszym miasta.

TMM w okresie 10-letnim zainicjowało zmianę herbu miasta, obchody 100-lecia Milanówka i aktywnie uczestniczyło w realizacji 2-letniego programu obchodów, na które złożyło się ponad 60 pozycji przygotowanych przez TMM i inne milanowskie organizacje i placówki oświatowe. TMM wystąpiło do burmistrza z wnioskiem o przyznawanie osobom szczególnie wyróżniającym się swoją działalnością na rzecz miasta statuetki Milanowskiego Liścia Dębu. Statuetkę zaprojektował członek Zarządu TMM, artysta plastyk - Mariusz Koszuta. Wniosek przyjęto, a pierwszego wręczenia statuetek dokonano 15 lutego 2003 w czasie IV Balu Ojców Miasta. TMM zainicjowało regularne wydawania książek o Milanówku i w tym 12-letnim okresie wydało 12 pozycji oraz zorganizowało przy współpracy z MOK-iem 3 wielkie wystawy: „Artyści plastycy w 100-letniej historii Milanówka”, „Milanówek na starej fotografii” i „Jedwab z Milanówka”; ponadto wspólnie z MOK-iem TMM zorganizowało dwie wystawy międzynarodowe plastyki dziecięcej. Jedna z nich („Moja Mała Ojczyzna”) zgromadziła 450 prac plastycznych z 24 krajów. W 2002 r. TMM - przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK - zorganizowało wystawę fotograficzną „60 lat działalności Sióstr Urszulanek na terenie Milanówka”, a obecnie przygotowuje podobną wystawę z okazji 75-lecia parafii św. Jadwigi. Wspólnie z Muzeum Niepodległości w W-wie zorganizowano w tej placówce „Dzień Milanówka”. Godne uwagi są spotkania problemowe z udziałem mieszkańców (np. na temat architektury i aktualnych tendencji w budownictwie na terenie miasta), czy spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi w Milanówku (np. z politologiem dr Elżbietą Potocką o Korei Północnej po jej powrocie z tego kraju i z jej mężem red. Jackiem Potockim - po powrocie z Bagdadu). Członek honorowy Towarzystwa, wybitny filmowiec dokumentalista Szymon Wdowiak prezentuje w Miejskim Ośrodku Kultury swój twórczy dorobek, na który składają się filmy z dalekich podróży oraz filmy dokumentalne poświęcone najpiękniejszym krainom Polski. Dobrze układa się współpraca ze szkołami. Zorganizowano już trzy konkursy wiedzy o Milanówku i jeden konkurs krasomówczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Towarzystwo współpracuje z władzami samorządowymi w zakresie promocji miasta w mediach i różnego rodzaju publikacjach, zgłasza pod adresem władz propozycje usprawnienia życia w mieście oraz formułuje postulaty dotyczące upowszechniania kultury, troski o środowisko, poprawy bezpieczeństwa i edukacji młodzieży w duchu regionalizmu. Bieżące informacje o działalności TMM ukazują się w milanowskim „Biuletynie Miejskim”, w tygodniku „Życie Żyrardowa”, w miesięcznikach „Wspólny Powiat” i „Bogoria” oraz w Radiu Bogoria (94,5 FM), głównie w ramach tzw. Dnia Milanówka emitowanego w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.30, 10.30 i 11.30.

Zarząd liczy obecnie 12 osób. Prezes Andrzej Pettyn, wiceprezesi - Teresa Kasztelanic, Włodzimierz Starościak, sekretarz Elżbieta Siwek, skarbnik Teresa Chrudzimska.


2010-04-03 16:07:11