Informacja o realizacji zadań statutowych
| 2017-01-26 20:07:35 | drukuj

Informacja o realizacji zadań statutowych
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego w 2016 roku

Miniony rok zamknął załatwianie formalności związanych z rejestracją naszego stowarzyszenia pod nazwą Milanowskie Towarzystwo Letnicze, którego przewodnictwo z woli członków przejąłem przed rokiem. Z myślą o nowych członkach  - być może nie znających historii lokalnych organizacji pozarządowych - przypomnę, że jest  ono kontynuacją zarówno ponad 20-letniej działalności stowarzyszenia na rzecz promocji Milanówka i upowszechniania wiedzy o naszym mieście, jakim było Towarzystwo Miłośników Milanówka założonego – w 1994 roku, jak i  Milanowskiego Towarzystwa Letniczego – powołanego w 1908 r. przez założyciela Milanówka Michała Lasockiego, który  też z wielkim powodzeniem kierował nim do samej śmierci w 1938 roku.  Przypomnę, że  ubiegłoroczne spotkanie noworoczne uświetnił pokaz dokumentalnego filmu Mariusza Koszuty (reżyseria, montaż i realizacja) wg scenariusza A. Pettyna,  poświęconego historii i działalności Milanowskiego Towarzystwa Letniczego od chwili jego powstania aż do likwidacji przez władze komunistyczne w 1950 roku.

Pokrótce przypomnijmy niektóre dokonania w minionym roku:

Tradycyjnie uczestniczyliśmy w obchodach rocznic upamiętniających ważne wydarzenia w historii naszego kraju, Milanówka, powiatu grodziskiego i ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta i kraju, m.in. biorąc udział w ceremonii uroczystego składania kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów lub  na miejscowym cmentarzu i uczestnicząc w uroczystościach poza Milanówkiem.

Delegacja MTL uczestniczyła w uroczystości 90-lecia zasłużonego dla polskiego lotnictwa, inż. Ryszarda Witkowskiego, wybitnego znawcy lotnictwa m.in. autora wielu specjalistycznych publikacji książkowych, współtwórcy polskiej encyklopedii lotnictwa, która odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Uwzględniając całokształt zasług inż. Witkowskiego, w tym jego wkład w popularyzację wiedzy o historii Milanówka - Milanowskie Towarzystwo Letnicze przyznało mu tytuł Honorowego Członka MTL.  Dyplom z nominacją wręczyliśmy mu w czasie wspominanego 90-lecia w Krakowie.  Uroczystość uświetniły występy kwartetu Capella Milanoviensis i prezesa MTL Dariusza Biernackiego. Już wcześniej na wniosek naszej organizacji władze samorządowe naszego miasta nadały mu tytuł Honorowego Obywatela Milanówka, w którym dodajmy - spędził wiele lat swojego twórczego życia i nadal często bywa współpracując na polu upowszechniania wiedzy o walce milanowian z okupantem.

Ponadto w kawiarence „Przystanek Cafe”  w Milanówku, zawsze aktywnej na rzecz popularyzacji wiedzy o mieście, zorganizowaliśmy promocję najnowszej książki-albumu inż. Ryszarda Witkowskiego „Sześć stopni swobody III”.

Promocja odbyła się  z udziałem autora, wydawcy i znawców lotnictwa. Warto wiedzieć, że w książce autor poświecił jeden obszerny rozdział swojemu dzieciństwu i młodości w Milanówku. Praca jest bogato zilustrowana zdjęciami, które podnoszą jej walory do rangi dokumentu nt. lotnictwa. Dodajmy, że wciąż jest do nabycia w księgarni przy Skwerze A. Ossendowskiego w północnej części miasta.

Nie wszyscy z obecnych tu uczestniczyli w promocji książki – więc pozwalam sobie dodać, że inż. Witkowski przez 35 lat był naukowym pracownikiem Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Jest posiadaczem Złotej Odznaki Szybowcowej z 3 Diamentami. W latach 1971-1983 – był  członkiem Międzynarodowej Komisji Śmigłowcowej FAI w Paryżu. Podczas II wojny światowej żołnierzem NOW i AK.

Do ważniejszych dokonań minionego roku ponadto zaliczyć należy:

- zorganizowanie dwóch imprez w ramach Festiwalu Otwartych Ogrodów. Było to X Spotkanie Milanowian w kawiarence „Przystanek Cafe”, które w części historycznej nawiązało do 80-lecia EKD/WKD (towarzyszył temu film dokumentalny Mariusza Koszuty) i

 Ogrodzie Sztuki u państwa Wdowiaków. W ramach Festiwalu nasz przedstawiciel wygłosił wykład o Milanówku i jego historii, skierowany do dużej grupy rowerzystów, którzy odwiedzili Milanówek. Uczestniczyliśmy w połączonym z koncertem otwarciu Ogrodu Miniatur Architektonicznych przy ul. Lasockiego 1 i złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą założyciela Milanówka Michała Lasockiego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W minionym roku szczególnie blisko rozwijała się współpraca z Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ze Stowarzyszeniem Pamięci Rodzinnej i Stowarzyszeniem „Latający Dywan”. Z tą współpracą związane były działania służące promocji miasta, co m.in. znalazło swój wyraz w wielu nagraniach red. Piotra Łosia nadanych  w „Radiu dla Ciebie” i  obszernych publikacjach prasowych w miesięczniku „Co, Gdzie, Kiedy na Mazowszu”.

Wspieraliśmy współpracę i działania integracyjne Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, podpisaliśmy umowę o współpracy z PTO, w czasie dyskusji i posiedzeń organizacyjnych PTO naszą organizację reprezentowała mgr inż.  Ewa Utecht-Grzana.

Tradycyjnie wiele informacji udostępniliśmy osobom przygotowującym artykuły, prace licencjackie i magisterskie na tematy dot. Milanówka lub Mazowsza. Ostatnio doszła do nich przygotowywana obecnie praca doktorska Agnieszki Kaczorowskiej-Budek, której znaczna cześć dotyczy Milanówka. Obecnie wspieramy ją w badaniach ankietowych dot. naszego miasta. 

Wielokrotnie swoje prywatne zasoby archiwalne, których zbiór rozpoczął  w 1906 roku Józef Pettyn,  kontynuował jego syn Eugeniusz Pettyn, a obecnie wnuk Andrzej Pettyn - udostępnialiśmy  zainteresowanym z różnych stron Polski i zagranicy. Dotyczyły one m.in. osób związanych z historią parafii św. Jadwigi, biblioteki parafialnej (m.in. działaczki Caritasu pani Natalii Janowskiej i jej potomków), mieszkającego w Milanówku w latach 1921-1926 wybitnego polskiego historyka prof. Władysława Smoleńskiego).  W wyniku współpracy z nami szkic o prof. Smoleńskim pani dr Ewy Gizinskiej ukazał się w ub. roku w „Przeglądzie Płockim”.   Autorkę pracy wielokrotnie gościliśmy w Milanówku, oprowadzając ją po miejscach związanych z jej pracą i udostępniając materiały archiwalne.

Kontynuując współpracę ze stowarzyszeniami związanymi z Kresami nadal zbieraliśmy książki w jęz. polskim do przekazania polskim  bibliotekom  na Ukrainie.  Kolejna porcja czeka na wysyłkę. Wspieraliśmy badacza historii Kresów Krzysztofa Alwasta udostępniając mu materiały, przekazywaliśmy równie materiały dotyczące Kresów redakcji „Lwowskiej Fali” w Radiu Katowice. Nawiasem mówiąc dzisiaj rano w magazynie „Lwowska Fala” informowano o naszym  spotkaniu i pokazie filmu dot.  „Radia Lwów” i wyrobach piekarni p. Witaszczyka wg receptur kresowych.

Na zaproszenie Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku nasi przedstawiciele wygłosili wykłady na temat doświadczeń naszej organizacji w promowaniu Milanówka. Andrzej Pettyn o wykorzystaniu rocznic do aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie 2-letnich obchodów 100-lecia Letniska Milanówek, a Mariusz Koszuta o utworzeniu i roli Archiwum Cyfrowego Tradycji Lokalnej. Oba wystąpienia były bogato zilustrowane slajdami.

Wielokrotnie gościliśmy w Milanówku badaczkę historii kościoła katolickiego na Kresach w okresie powojennym mgr Irenę Wanczerską, udostępniając jej materiały związane z jej pracą. Znalazło się to później w publikacji sejmowej.

Kilkanaście razy udzielaliśmy odpowiedzi na temat numerów mogił osób pochowanych na milanowskim cmentarzu.

Zamierzamy kontynuować podobną współpracę również i w przyszłości, biorąc pod uwagę rolę, jaką odegrały w rozwoju naszego miasta (w różnych okresach historii Milanówka) osoby przybyłe do nas z Kresów, wśród nich słynny architekt lwowski inż. Sosnowski. Tu warto wspomnieć, że spełniliśmy - skierowaną do nas za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Milanówka prośbę - udostępniając władzom samorządowym Stargardu Gdańskiego wiele materiałów dot. rotmistrza Jerzego Sosnowskiego i jego ojca – wielkiego budowniczego obiektów architektonicznych na Kresach.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w Milanówku nadal mieszka wiele osób mających swoje korzenie kresowe i są żywo zainteresowane tą tematyką na bieżąco udostępnialiśmy bibliotece miejskiej w Milanówku i kawiarence „Przystanek Cafe” kolejne egzemplarze „Kuriera  Galicyjskiego”, które otrzymujemy ze Lwowa  w podziękowaniu za współpracę. W bibliotece miejskiej odbyliśmy też – kilka spotkań  indywidualnych z osobami, które niedawno osiedliły się w Milanówku. Głównie interesowały się pozyskaniem wiedzy nt. domów, które nabyli i  historią Milanówka.

Wiele satysfakcji dała nam współpraca z lokalnymi firmami, które wspieramy w promocji ich wyrobów lub usług, jak Nieruchomości.Pl, Cukiernia-piekarnia J. Witaszczyk,  kawiarenka „Przystanek Cafe”, sklep  pod nazwą „bosman” przy ul. Krakowskiej 11. W grudniu ub. roku współuczestniczyliśmy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu na nazwę nowego chleba piekarni J. Witaszczyka, który otrzymał nazwę „Siemitek” (jako że ważnym jego składnikiem jest lniane siemię). Właściciele piekarni też mają swoje korzenie kresowe, ściślej lwowskie, co znalazło swój wyraz w podjęciu wypiekania przez nich Chleba Wileńskiego i Pączków Lwowskich. O związkach Milanówka z Kresami kilka słów powie nam później Andrzej Pettyn.

Z promowaniem wiąże się kolejna realizacja. Otóż w minionym roku, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców i odwiedzających miasto gości,  wydaliśmy serię ośmiu  pocztówek promujących Milanówek - w opracowaniu graficznym Mariusza Koszuty.  Są one do nabycia w księgarniach i współpracującym z nami kioskiem przy stacji PKP.

W wyniku starań naszej organizacji kolejny milanowianin, a raczej milanowianka – została laureatem honorowego odznaczenia „Mecenas Kultury”, przyznawanego przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. „Mecenasem” została     pani Agnieszka Krzysiak, nauczycielka w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej w Milanówku. Warto przypomnieć, że przyznano jej ten zaszczytny honorowy tytuł  - za zainicjowanie i 15-letnią realizację powiatowego konkursu plastycznego, literackiego i literacko-plastycznego ”Ocalić od zapomnienia”, który swoim zasięgiem obejmuje Zachodnie Mazowsze. Nasza organizacja od samego początku wspierała ją w realizacji tej pięknej idei i nasze obszernie udokumentowane uzasadnienie wniosku o odznaczenie - kapituła odznaczenia zaakceptowała bez zastrzeżeń. Ponieważ jest to ważne odznaczenie, a jego realizacja trwa nieprzerwanie już 15 lat przypominamy to w obszernym artykule, który można otrzymać dzisiaj z okazji naszego dorocznego spotkania.

Współpracowaliśmy w ub. roku przy opracowaniu gry planszowej służącej pogłębianiu lokalnego patriotyzmu, autorstwa pani Agnieszki Krzysiak. Celem gry jest przedstawienie w atrakcyjny sposób zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym Milanówek, najistotniejszych i najciekawszych tematów związanych z miastem. W ten sposób przez lata będzie ona opowiadała osobom z niej korzystającym o bogatych w wydarzenia dziejach Milanówka i ludziach tworzących tu swoje dzieła, jak pisarze, malarze, kompozytorzy, żołnierze AK.

W listopadzie ub. roku zorganizowaliśmy w kawiarence „Przystanek Cafe”, zainicjowane przez Darka Biernackiego,  III  Zaduszki Milanowskie, poświęcone wspomnieniom o zasłużonych dla kultury mieszkańcach Milanówka, którzy odeszli na zawsze. Towarzyszyły temu spotkaniu wzruszające wspominki filmowe przygotowane przez Leszka Kałużę i Mariusza Koszutę. We wspomnieniach uczestniczyli członkowie rodzin zmarłych. M.in. żona zmarłego dziennikarza , żołnierza AK Stanisława Markowskiego red. Bożena Markowska i siostra zmarłego Helena Czyżewiczowa. Zebrani mogli również obejrzeć film dokumentalny o rodzinie Miąsków i jej roli w życiu Milanówka, w którym w roli głównej wystąpił zmarły przed dwoma laty członek naszej organizacji Jerzy Miąsek. Dariusz Biernacki dzielił się wspomnieniami na temat znanego śpiewaka i zarazem milanowianina Stanisława Gruszczyńskiego. Członkowie rodziny Dzierżanowskiego wspominali zmarłego architekta Feliksa Dzierżanowskiego, pochowanego na cmentarzu w  Brwinowie. Warto podkreślić, że jak i w latach ubiegłych delegacja Milanowskiego Tow. Letniczego wraz z członkami Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej udała się na Cmentarz Powązkowski w W-wie, gdzie w rocznicę urodzin złożyła kwiaty  na grobowcu rodziny Lasockich.

W oprawie artystycznej Zaduszek wystąpił nasz niezawodny Kwartet  Capella Milanoviensis w osobach Maria Wdowiak, Hanna Makulec, Gabriela Barkan i Maryla Lasia oraz solistka Barbara Walaszek. Kwartet, składający się z pań – członków naszej organizacji i akompaniatorki Alicji Brzeskiej – formalnie związany jest z MCK, gdzie odbywają się też jego próby. Kwartet obchodził w ub. roku jubileusz swojego 10-lecia, które odbyło się w uroczystej oprawie przygotowanej przez MCK i prezesa Darka Biernackiego. Dodajmy, że Kwartet, który  wielokrotnie występował na różnych uroczystościach w miastach Mazowsza i w innych regionach uhonorowaliśmy okolicznościowymi dyplomami. Cykl tych koncertów zainaugurował „Koncert Pasyjny” w marcu 2016 r.

W minionym roku udzieliliśmy, jak i w poprzednich latach, wsparcia organizatorom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczając na ten  cel kilkadziesiąt naszych książek o Milanówku.

Pamiętając, że Milanówek to miasto-ogród zorganizowaliśmy w kawiarence „Przystanek Cafe” przegląd zagranicznych filmów na temat ogrodów chcąc w ten sposób zainspirować mieszkańców do dalszego wystroju miejscowych ogrodów.

Jeśli chodzi o filmy, to wspólnie z Biblioteką Miejską zorganizowaliśmy cztery pokazy filmów dokumentalnych naszego zmarłego członka i wybitnego filmowca Szymona Wdowiaka. Towarzyszyła temu promocja w Internecie przybliżająca dorobek Szymona. Rozesłaliśmy na ten temat ok. 2 tys. informacji, w tym kopię naszego artykułu zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej”.

Współpracowaliśmy z miejscowymi księgarniami popularyzując książki autorów z Milanówka.

Szanowni Państwo!

Kończąc informacje o naszej ubiegłorocznej działalności chcielibyśmy podkreślić, że Milanówek, a więc i nasza organizacja  znajduje się w przededniu kilku ważnych okrągłych rocznic. Nie powinny one minąć niezauważone. Te rocznice to 100-lecie powstania gminy Milanówek, 120. rocznica utworzenia Letniska Milanówek, 110. rocznicy powołania Milanowskiego Towarzystwa Letniczego i – co jest bardzo ważne - 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W bieżącym  roku przypada też 60 rocznica utworzenia pierwszego po wojnie Domu Kultury w Milanówku (1957), który początkowo mieścił się w willi Zosinek a następnie w Teatrze Letnim, Rocznice mobilizują do podejmowania konkretnych inicjatyw, ze swej strony postaramy się więc opracować program zadań z nimi związany. 

Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę i liczę na dalsze współdziałanie dla dobra miasta.

Prezes 
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego
(-) mgr Dariusz Biernacki

Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne