Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
| 2010-05-14 19:40:18 | drukuj

U C H W A Ł A Nr 353/XXX/06
Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka.
§ 2
1. Regulamin obowiązuje: Gminę, właścicieli nieruchomości, jednostki wywozowe na terenie miasta Milanówka.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) właścicielach nieruchomości - są to również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
2) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
3) wielkogabarytowych odpadach komunalnych - są to stałe odpady komunalne z gospodarstw domowych, które nawet po odpowiednim rozdrobnieniu nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach i workach ze względu na rozmiary lub masę i wymagają oddzielnego wywozu,
4) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi przy udziale mikroorganizmów (odpady kuchenne, odpady zielone, ręczniki papierowe, itp.),
5) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
6) odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć odpady powstające podczas prac budowlanych, remontowych,
7) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, na które składają się np.: zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, leki przeterminowane, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,
8) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
9) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
10) zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć przygotowany przez Gminę system selektywnej zbiórki odpadów - szkła, makulatury, złomu, tetra-paków, tworzyw sztucznych, odpadów organicznych pochodzenia roślinnego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów,
11) jednostkach wywozowych - oznacza to podmioty gospodarcze trudniące się usuwaniem, wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, posiadające stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta na prowadzenie działalności jw.,
12) zwierzętach gospodarskich - w rozumieniu niniejszego Regulaminu są nimi: bydło, trzoda chlewna, konie, gołębie, drób, hodowlane zwierzęta futerkowe (bez ograniczeń),
13) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty oraz inne zwierzęta nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych,
14) zwierzętach bezdomnych - są to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i stwarzają zagrożenie dla człowieka, a nie istniej możliwość ustalenia przez Straż Miejską w chwili odłowienia zwierzęcia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką stale dotąd pozostawały,
15) reklamie – nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia.

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych
§ 3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.
2. Właściciele posesji są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu i lodu, usuwania skutków gołoledzi (posypywanie piaskiem), usuwania błota, liści z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości w ulicach utwardzonych i nieutwardzonych.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości na terenie nieruchomości i jej bliskiego otoczenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego a w szczególności do eliminowania zagrożeń pożarowych.
4. Wykonywanie obowiązków związanych z prawidłowym utrzymaniem czystości i porządku, w tym pozbywanie się odpadów budowlanych na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
5. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji lokali, np.: gruz -należy gromadzić w kontenerach uniemożliwiających pylenie.
6. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236, poz. 2008 z 2005 r.) w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do gruntu.
7. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
8. Obowiązkiem Gminy jest utrzymywanie czystości dróg na terenie miasta, z wyjątkiem dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej. Obowiązek ten obejmuje całoroczne utrzymanie dróg w tym zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do dróg.
9. Obowiązkiem Gminy jest instalowanie koszy ulicznych na terenie miasta.
10. Na terenie miasta zakazuje się pozbywania odpadów komunalnych poprzez umieszczanie odpadów
w koszach ulicznych lub w ich otoczeniu oraz na terenach ogólnodostępnych.

Rozdział III

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 4
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w typowe pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych - najmniej 1 pojemnik o pojemności minimum 0,11 m3 na 4 osoby, pozwalające na obsługę przez specjalistyczny sprzęt dostępny w gospodarce komunalnej,
2) usytuowania pojemników w utwardzonym miejscu łatwo dostępnym zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla sąsiednich nieruchomości,
3) gromadzenia komunalnych odpadów stałych wyłącznie w ww. pojemnikach,
4) utrzymywania ww. pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym,
5) usuwania stałych odpadów komunalnych z części zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, na których przebywają ludzie, zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku, gdy takiej sieci brak, właściciele nieruchomości, na których przebywają ludzie zobowiązani są do wyposażenia posesji i odprowadzania nieczystości ciekłych do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego
o pojemności co najmniej 1,5 m3 na osobę. Urządzenia, o których mowa powyżej, muszą odpowiadać wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 r. z późn. zm.).
3. Ustala się minimalną częstotliwość wywozu: 2
1) stałych odpadów raz w miesiącu.
2) nieczystości ciekłych 1 raz na 2 miesiące.
4. Właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zobowiązani są do usuwania odpadów stałych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyłącznie przy pomocy jednostek wywozowych posiadających stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta Milanówka, w oparciu o zawartą umowę lub jednorazowe zlecenie, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników na odpady stałe oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lecz nie mniejszą niż podana w pkt 3.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania przez okres 1 roku egzemplarzy umów i rachunków świadczących o korzystaniu z usług jednostek wywozowych w zakresie usuwania komunalnych odpadów stałych i nieczystości ciekłych z nieruchomości i przedstawiania ich na żądanie Burmistrza Miasta, upoważnionych przez niego pracowników Urzędu Miejskiego, w tym funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
6. Dopuszcza się kompostowanie przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przy zachowaniu przepisów sanitarnych i o ochronie środowiska. Lokalizacja kompostownika ma odpowiadać wymaganiom dotyczących miejsc gromadzenia odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002r. z późn. zm.)
§ 5
1. Z obowiązków, o których mowa w § 4 pkt 1 zwolnieni są właściciele posesji uczestniczący w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych. Zasady działania zintegrowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych są określone poniżej.
2. Wywóz odpadów w tym systemie jest prowadzony przez jednostkę wywozową, której Gmina udzieli zamówienia na obsługę systemu.
3. Wywóz posegregowanych odpadów - szkła, makulatury, złomu, tetra-paków oraz tworzyw sztucznych (dotyczy 1 kompletu worków) oraz odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych jest bezpłatny. Wywóz odpadów pozostałych po selektywnej zbiórce i bio-odpadów oraz odpadów posegregowanych w dodatkowych workach odbywa się na koszt właściciela nieruchomości. Dodatkowe worki do selektywnej zbiórki oraz worki na odpady pozostałe i na bio-odpady można zakupić we wskazanej placówce handlowej.
4. Właściciele nieruchomości uczestniczący w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, gromadzą posegregowane odpady szkła, makulatury, drobnego złomu, tetra –paków i tworzyw sztucznych w kolorowych workach foliowych o poj. 120 l każdy, specjalnie oznaczonych: białych na szkło, niebieskich na makulaturę, czerwonych na drobny złom i tetra – paki oraz zielonych na tworzywa sztuczne. Komplet worków - po jednej sztuce w każdym kolorze, właściciele nieruchomości otrzymują w momencie podpisania umowy bezpośrednio z firmą obsługującą system lub w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Milanówku.
5. Wywóz odpadów posegregowanych i pozostałych po selektywnej zbiórce odbywa się na podstawie, spisanej przez jednostkę wywozową obsługującą system z właścicielem nieruchomości indywidualnej umowy, zawierającej m.in. warunki dotyczące lokalizacji i przygotowania worków z posegregowanymi odpadami do odbioru, harmonogram odbioru i zasady segregowania odpadów oraz tryb i zasady odpłatności za wywóz odpadów organicznych pochodzenia roślinnego i wywóz odpadów pozostałych po selektywnej zbiórce.
6. Właściciel nieruchomości uczestniczący w selektywnej zbiórce odpadów zobowiązany jest do wystawiania 1 raz na 2 miesiące przynajmniej 1 worka z posegregowanymi odpadami: szkła, makulatury, drobnego złomu, tetra - paków lub tworzyw sztucznych zapełnionego minimum w ¾ pojemności.
7. Dla uczestników systemu selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej Gmina ustawiła pojemniki na surowce wtórne.
8. Jednostka wywozowa za bezpłatny wywóz posegregowanych odpadów - szkła, makulatury, złomu, tetra – paków, tworzyw sztucznych, odpadów organicznych oraz pozostałych odpadów, przy odbiorze odpadów pozostawi raz na 12 miesięcy pisemne pokwitowanie - potwierdzenie odbioru.
9. Dokumenty, o których mowa w punktach 5 i 8 właściciel nieruchomości jest zobowiązany zachować przez okres 1 roku, jako dowód świadczący o korzystaniu z usług jednostki wywozowej w zakresie usuwania komunalnych odpadów stałych, w celu okazania na żądanie Burmistrza Miasta, upoważnionych przez niego pracowników Urzędu Miejskiego, w tym funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
§ 6

Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości bezpłatny wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji w oparciu o poniższe zasady:
1) wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji odbywa się w cyklu raz w miesiącu na podstawie indywidualnych zgłoszeń kierowanych osobiście lub telefonicznie do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Milanówku. Zgłaszający jest zobowiązany podać nazwisko i imię, adres oraz rodzaj i ilość odpadów, wg wykazu odpadów wielkogabarytowych, dostępnego w Referacie Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej miasta.
2) gmina nie zapewnia odbioru odpadów wielkogabarytowych odbiegających rodzajem i rozmiarami od podanych w wykazie odpadów wielkogabarytowych.
3) bezpłatny wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych lub nie przystąpili do zintegrowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych.
§ 7
1. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości bezpłatny wywóz odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z posesji.
2. Wywóz odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z posesji odbywa się w cyklu 1 raz w miesiącu na podstawie indywidualnych zgłoszeń kierowanych osobiście lub telefonicznie do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Milanówku. Zgłaszający jest zobowiązany podać nazwisko i imię, adres oraz rodzaj i ilość odpadów, wg wykazu dostępnego w Referacie Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej miasta.
3. Gmina nie zapewnia odbioru odpadów niebezpiecznych nie ujętych w wykazie.
4. Gmina zapewnia odbiór odpadów niebezpiecznych tj.: baterii, świetlówek, przeterminowanych leków poprzez ustawienie w wyznaczonych punktach specjalistycznych pojemników do gromadzenia ww. odpadów.
§ 8
Gmina zapewnia właścicielom posesji bezpłatny odbiór liści z posesji w okresie jesiennym i wiosennym na zasadach ogłaszanych w Biuletynie Miasta Milanówka.

Rozdział IV

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie
§ 9
1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.01.1988r., znak: L. dz. KLVIII/1319/47/88 Konserwatora Zabytków miasta stołecznego Warszawy pod nr 1319-A, jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy Miasta Milanówka.
2. Na pozostałych obszarach w tym na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarnych, budowlanych i ochrony środowiska, a w szczególności: nie będzie powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, składowany obornik lub inne odpady pochodzące z utrzymania zwierząt muszą być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu i nie powodować uciążliwości zapachowej.
§ 10
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) psy znajdujące się na terenach ogólnodostępnych powinny być prowadzone na smyczy lub w kagańcu, a w przypadku ras uznanych za agresywne - na smyczy i w kagańcu,
2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach,
3) przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych jak obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie, uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
4) obowiązki określone w podpunktach 1 i 2 dotyczą również zwierząt nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych,
5) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,
6) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. W przypadku posiadania psa rasy uznanej za agresywną nieruchomość należy wyposażyć w tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem,
7) osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.
§ 11
Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na:
1) właścicielach zwierząt,
2) właścicielach nieruchomości - w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości,
3) Gminie w innych przypadkach.
§ 12
Psy znajdujące się na terenach ogólnodostępnych pozbawione dozoru właściciela są traktowane jako bezdomne i mogą być „odłowione” przez uprawnione służby miejskie i odwożone do schroniska. Przy odbiorze psa ze schroniska właściciel zwraca koszty odłowienia i utrzymania psa. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt służby miejskie mogą podjąć decyzje o sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt a w przypadku „ślepego miotu” o uśpieniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106 2003 r. poz.1002 z późn. zm.) i uchwały Nr 267/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.04.2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Milanówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Rozdział V

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§13
1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości i powinna być wykonywana w miarę potrzeby.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta Milanówka w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty).

Rozdział VI

Inne wymagania wynikające z Programu Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka wraz z Planem Gospodarki Odpadami
§ 14
Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 160/XVI/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 18.06.2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka wraz z Programem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011:
- do 31.12.2010 r. nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
- do 31.12.2013 r. do nie więcej niż 50%.
§ 15
1. Obowiązuje zakaz umieszczania reklam:
a) na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery, pasy zieleni, lasy),
b) na pomnikach przyrody i drzewach,
c) na budynkach celu publicznego oraz budynkach wpisanych do rejestru bądź ewidencji konserwatora zabytków,
d) na formach małej architektury placów i ulic,
e) na budowlach i urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej,
f) na ogrodzeniach nieruchomości wpisanych do rejestru bądź ewidencji konserwatora zabytków,
g) w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,
h) w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków.
2. Obowiązuje zakaz umieszczania reklam zasłaniających: drzewa- pomniki przyrody oraz wyróżniające się elementy architektoniczne i osie widokowe (panoramy) nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
3. Obowiązuje uzgadnianie lokalizacji reklam z Ogrodnikiem Miejskim.
4. Celem umieszczenia reklamy w pasie drogowym należy wystąpić do zarządcy drogi celem uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
5. Konstrukcja i montaż reklam musi być zgodna z przepisami zawartymi w ustawie – Prawo budowlane oraz ustawie o drogach publicznych.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 16
1. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta Milanówka za pośrednictwem uprawnionych osób oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
2. W przypadku braku udokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów stałych i ciekłych Gmina Milanówek przejmie w trybie zastępczym wykonywanie ww. obowiązku, a kosztami zostanie obciążony właściciel nieruchomości.
3. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
§ 17
Traci moc uchwała Nr 161/XLVII/97 z dnia 17.06.1997 r. Rady Miasta Milanówka w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka i Uchwała Nr 230/XXI/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 21.12.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XLVII/97 z dnia 17.06.1997 r. dot. szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlazło
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne