Sprawozdanie z pracy Zarządu TMM (w okresie 2004-2006)
| 2010-04-03 16:31:02 | drukuj
1. Wprowadzenie

W 2006 r. zamknęliśmy 12. rok działalności Towarzystwa Miłośników Milanówka. 12 lat to mało i dużo. Mało zważywszy czas działalności wielu innych organizacji regionalnych, ale stosunkowo dużo - jeśli zsumuje się dorobek TMM w tym okresie. Te 12 lat pracy TMM ujęto w raporcie, który się znalazł na stronach internetowych Towarzystwa, dzisiaj siłą rzeczy musimy skoncentrować się działalności w ostatniej kadencji 2004-2006.

Na ostatnim walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym TMM wybrano Zarząd Towarzystwa  i Komisję Rewizyjną.

W osobnym głosowaniu poprzedzającym wybór zarządu dokonano wyboru prezesa. Obowiązki te jednogłośnie powierzono Kol. Andrzejowi Pettynowi.

Zarząd po ukonstytuowaniu się pracował w składzie: Andrzej Pettyn – prezes, Teresa Kasztelanic i Włodzimierz Starościak - wiceprezesi, Elżbieta Siwek – sekretarz, Teresa Chrudzimska – skarbnik oraz członkowie: Agata Gawryś, Dominika Inkielman, Barbara Kaszycka, Mariusz Koszuta, Grażyna Śniadewicz, Maria Wdowiak, Maria Osiecka.

Wybrana Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Andrzej Zegarek – przewodniczący oraz członkowie: Hanna Makulec i Barbara Wiśniewska. W trakcie V kadencji z pracy w zarządzie TMM zrezygnowała Kol. Agata Gawryś. Na jej miejsce w drodze kooptacji wybrano Kol. Grażynę Witwicką-Kilar a później z uwagi na vacat w składzie zarządu - Kol. Różę Wiśniewską.

Zarząd TMM odbył w V kadencji w latach 2004-2006 30 posiedzeń plenarnych protokołowanych (a ponadto odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń grup roboczych - nieprotokołowanych, poświęconych technicznej realizacji konkretnych zadań, jak np. organizacja Twórczego Milanówka, konkursu wiedzy o powiecie grodziskim, konkursu krasomówczego, konkursu wiedzy o Milanówku. Odbyto również wiele spotkań roboczych poświeconych uruchomieniu Milanowskiego Uniwersytetu III Wieku i przeprowadzeniu pierwszych imprez. Członkowie zarządu Dominika Inkielman i Andrzej Pettyn wyjeżdżali w tym celu na spotkania Uniwersytetów w W-wie i Grodzisku Maz.

Tematyka zebrań zarządu była związana z realizacją przyjętego na wstępie kadencji programu działania, uwzględniającego zadania wynikające ze statutu TMM (m.in. imprezy kulturalne służące upowszechnianiu dorobku lokalnych twórców, współpraca ze szkołami i władzami miasta, konkursy wiedzy o Milanówku dla młodzieży, spacery edukacyjne itp., promocja miasta Milanówka). Dwukrotnie zorganizowano spotkanie noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury członków TMM, z udziałem burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego, radnych i  zaproszonych gości. Miało ono charakter informacyjno-integracyjny i służyło podsumowaniu dokonań w minionym roku w mieście i TMM oraz wymianie poglądów odnośnie przyszłej działalności. Ostatnie spotkanie noworoczne połączone było z prezentacją filmu nt. milanowskich inwestycji w 2005 r.

Towarzystwo Miłośników Milanówka liczyło – wg stanu na dzień 20.11.2006 r. – 119 członków w tym 9 honorowych (wliczając w to 1 osobę zmarłą). Liczba członków od dość dawna utrzymuje się na tym samym poziomie i oscyluje w granicach 90-100 osób, z tym że w ciągu ostatniej kadencji wzrosła jednak o 15 osób fizycznych i 3 wspierających. Jedni się zapisują, inni nie odnawiają członkostwa.

Być może warto, aby przyszły zarząd przeprowadził analizę powodów rezygnacji, chociaż z rozmów z przedstawicielami innych organizacji regionalnych wynika, że wszędzie sytuacja jest podobna. Tylko nieliczni członkowie pozostają na stałe. W Milanówku bardzo często spotykamy się z deklaracjami: O, ja to się muszę do was zapisać! O, ja to was w pełni popieram! Wy to podejmujecie cenne inicjatywy, muszę się do was zapisać! I na tym się kończy. Wśród składających takie deklaracje, a mieszkające w Milanówku, są osoby znane z pierwszych stron gazet ogólnopolskich. Gdyby np. szacunkowo zsumować liczbę tych osób deklarujących gotowość przystąpienia do TMM, to już powinno nas być ok. 300 członków. Ale nie jest, a szkoda, bo wysokość składek utrzymywaliśmy przez kolejną kadencję na tym samym poziomie: 30 zł emeryci i 15 zł renciści. A imprez zorganizowaliśmy bardzo dużo. Sam koszt rozprowadzania zaproszeń przez pocztę jest niemały. Część zaproszeń, zwłaszcza w lecie, rozwozimy rowerami i doręczamy bezpośrednio członkom, aby zmniejszyć nasze wydatki na opłaty pocztowe. Składek nie będziemy podwyższać, dodatkowych wpływów przeznaczonych na bieżącą działalność poszukamy pozyskując członków wspierających.

2. Współdziałanie z Władzami
Miasta Milanówka i Powiatu Grodziskiego

W V kadencji działalności Zarządu TMM kontynuowana była współpraca z Władzami Miasta, którą – naszym zdaniem - należy ocenić bardzo dobrze. Wielokrotnie na ręce  burmistrza Wysockiego przekazywaliśmy interpelacje i wnioski wynikające z zebrań i spotkań, które zaowocowały  korzystnymi zapisami w najważniejszych uchwałach Rady Miasta, m.in. w "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka w latach 2004-2020". Uczestniczyliśmy jako stowarzyszenie społeczne w okresowych spotkaniach burmistrza i radnych z mieszkańcami, zgłaszaliśmy wnioski dotyczące akcji „Przejrzysta Polska”, braliśmy udział we wszystkich większych imprezach i uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze samorządowe i w ważnych dla teraźniejszości i przyszłości miasta dyskusjach, jak np. na temat gospodarki odpadami komunalnymi czy rewitalizacji.

W ramach współpracy z komendantem powiatowym policji w Grodzisku i komendantem miejskim w Milanówku opracowaliśmy mapę określająca "Niebezpieczne miejsca w Milanówku" i przekazaliśmy w celu zintensyfikowania obecności patroli w tych miejscach. Tematyce bezpieczeństwa w mieście poświęciliśmy z ramienia TMM wiele miejsca w wywiadach z obu komendantami, zamieszczonych "Biuletynie Miasta Milanówka".

 Opiniowaliśmy przekazany Towarzystwu przez Radę Miasta projekt Inwestycji priorytetowych w Milanówku. Uczestniczyliśmy w spotkaniach dyskusyjnych dot. modernizacji oczyszczalni i likwidacji kompostowni w Grodzisku wspierając te działania.

 Kol. Teresa Chrudzimska i Kol. Mariusz Koszuta uczestniczyli w pracach komisji ds. rewitalizacji i opiniowali kolejne etapy wypracowywania uchwały, którą przyjęła Rada Miasta Milanówka do realizacji.

 TMM – na prośbę burmistrza J. Wysockiego przygotowało teksty: napisu na kamieniu i tablicy w pobliżu miejsca, gdzie stał dwór Michała Lasockiego herbu Dołęga, aby utrwalić pamięć o założycielu Milanówka – w 55. rocznicę uzyskania praw miejskich. Realizacja tego projektu nastąpi w grudniu br.

 Wielokrotnie przekazywaliśmy burmistrzowi Wysockiemu dezyderaty członków TMM, m.in. potrzebę utworzenia nowych parkingów w centrum miasta, sygnalizowaliśmy niebezpieczne przejścia, przykłady opieszałości Straży Miejskiej, konieczność przebudowy stojaków na rowery przy stacji PKP itp. Z reguły były to wnioski zgłaszane na zebraniach zarządu, które przekazywaliśmy burmistrzowi z prośbą o realizację. I były realizowane!

 Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizacji pozarządowych zwoływanych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku. TMM głównie repre-zentował radny powiatowy A. Pettyn, raz w kon-ferencji nt. lasów w Milanówku naszą przedsta-wicielką była Kol. Małgorzata Trębińska, w dys-kusjach nt. przyszłości kompleksu poszpitalnego na Turczynku  głownie reprezentował nas w  Starostwie Kol. Mariusz Koszuta, który wraz z Kol. Inkielmanem przygotował koncepcję zagospodarowania tych obiektów z przeznaczeniem na cele informatyzacji powiatu. Niestety projekt ten nie doczekał się realizacji, mimo iż – naszym zdaniem - był naj-korzystniejszy, z powodu opieszałości wojewódzkiego konserwatora zabytków. Również wystąpienie TMM do Muzeum Narodowego w W-wie mające na celu utworzenie na Turczynku Europejskiego Centrum Integracji Kulturalnej nie spotkało się z zaintereso-waniem.

 Przedstawiciel TMM uczestniczył w pracach powiatowej komisji ds. upamiętnienia zrzutów sił alianckich na lądowisku Solnica pod Grodziskiem. TMM  przygotowało obszerny materiał informacyjny na ten temat z przeznaczeniem dla wszystkich szkół w powiecie o objętości ok. 50 stron. Projekt nie doczekał się realizacji nie z winy TMM-u. Powiat nie znalazł na ten cel środków. Być może maszynopis  tej publikacji, w której m.in. jest mowa o udziale oddziałów AK z Milanówka w osłanianiu odbieranych zrzutów, ujrzy kiedyś światło dzienne.

 W czasie konferencji organizowanych przez Mazowieckie Towarzystwo Kulturalne raz reprezen-towała nas Kol. Grażyna Kilar-Witwicka, kilkakrotnie Andrzej Pettyn, który za wkład w popularyzację wiedzy o Milanówku został wyróżniony w tym roku medalem 40-lecia MTK.

TMM przygotowało i przekazało Radzie Miasta kolejne propozycje dot. nazewnictwa ulic, z których doczekały się realizacji ulice - Aleksandra Brzuzka, Jana Szczepkowskiego i Feliksa Dzierżanowskiego. Wcześniej zgłoszona była pro-pozycja dot. ul. Urszuli Ledóchowskiej i skweru im. Wacława Wdowiaka. W jednym z pism do Zespołu ds. Nazewnictwa TMM wyraziło przeko-nanie, że w przyszłości nazwy nowych ulic utrwalą pamięć szczególnie zasłużonych milanowian, którzy walczyli o naszą wolność w okresie II wojny światowej. Wyrażono też nadzieję, że wnioski w sprawie nazewnictwa ulic i obiektów publicznych będą konsultowane przez Radę Miasta z zarządem TMM.

Współdziałając z władzami samorządowymi uczestniczyliśmy w pracach Kapituły Milanowskiego Liścia Dębu - nagrody przyznawanej przez burmistrza miasta na wniosek członków kapituły. Przypomnijmy, że inicjatywa utworzenia nagrody wyszła od zarządu TMM, a statuetkę „Liścia” społecznie wykonał artysta plastyk Mariusz Koszuta. W roku 2005 statuetkę przyznano m.in. członkowi TMM  Barbarze Kaszyckiej za jej działalność charytatywną w parafii św. Jadwigi, a w roku 2006 wyróżniono tym samym odznaczeniem Galerię Ars Longa i naszą koleżankę Grażynę Śniadewicz za upowszechnianie kultury w Milanówku ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych.

Członek zarządu TMM Kol. Mariusz Koszuta – przy współpracy z MOK-iem -  zorganizował 10 grudnia 2004 r. II Milanowskie Forum Kulturalne. Tematem wiodącym spotkania była „architektura”, podzielona na trzy podgrupy tematyczne: „Architektura zabytkowa Milanówka”, „W trosce o zachowanie szczególnego charakteru miasta w nowych inwestycjach” oraz „Turczynek” jako temat gorąco nurtujący społeczność Milanówka. Szczegół-łowe wnioski płynące z II Forum znajdują się na stronach internetowych TMM.

W minionej kadencji – podobnie jak i wcześ-niej - dobrze układała się współpraca z dyr. MOK-u Anną Biczyk i jej współpracownikami. Zorganizowa-liśmy kilka wspólnych imprez kulturalnych i uro-czystości patriotycznych. Na szczególną  uwagę zasługuje zorganizowana w Teatrze Letnim uroczystość przekazania Orderu Virtuti Militari rodzinie Aleksandra Brzuzka, bohatera II wojny światowej zamieszkałego w Milanówku, z udziałem gen. Stanisława Nałęcza - Komornickiego, kanclerza kapituły Orderu i Kol. Dariusza Biernackiego jako lektora. Uroczystość ta stała się zarazem piękną lekcją patriotyzmu dla milanowskiej młodzieży licznie zgromadzonej w Teatrze Letnim.

Kilkakrotnie przekazywaliśmy władzom samo-rządowym książki TMM o Milanówku w charakterze fantów, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, loterię w czasie Balu Ojców Miasta, z której dochód przeznaczony był na cele charytatywne i stypendia dla najzdolniejszych milanowian oraz na nagrody w konkursie muzycznym zorganizowanym przez Fundację Dzieciątka Jezus. Zostaliśmy zapro-szeni przez Klub Scrabble z Milanówka do spon-sorowania konkursu wiedzy o Milanówku w ramach I Mistrzostw Milanówka w Scrabble z udziałem kil-kudziesięciu zawodników z całej Polski. Przezna-czyliśmy na ten cel 10 książek i uczestniczyliśmy jako obserwatorzy w imprezie finałowej mistrzostw w Miejskiej Hali Sportowej.

Wreszcie należy wspomnieć, że w minionej kadencji współpracowaliśmy z Polskim Związkiem Niewidomych w Grodzisku, którzy zrzesza członków również z terenu Milanówka. Dwukrotnie TMM  przygotowało dla niewidomych pogadanki o Mila-nówku, w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna. Zorganizowaliśmy dla ok. 30 niewidomych zwie-dzanie Muzeum Milanówka i północnej części miasta.

3. Wydawnictwa

 W okresie ostatniej kadencji zarząd wydał dwie obszerne książki (475 i 588 stron): „Milanówek – Mały Londyn” i  „Milanówek – miejsce magiczne”. W powstanie obu tych książek wielki wkład poza głównym autorem Koleżanki Teresa Kasztelanic, Wiesława Koszuta, Hanna Pettyn i Mariusz Koszuta. Obie te książki, do których powstania przyczyniło się kilkudziesięciu milanowian – pisząc artykuły i wspomnienia, udostępniając zdjęcia - spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników i historyków. Przypomnę, że książka „Milanówek – Mały Londyn” miała trzy promocje: w Milanówku w MOK-u, w czasie „Twórczego Milanówka” i w Muzeum Niepodległości w W-wie. We wszystkich trzech przypadkach piękną oprawę muzyczną zapewnił członek TMM Kol. Jacek Łocz. Promocję książki „Milanówek – miejsce magiczne” uświetnił w listo-padzie 2005 r. występ „Trapistów” i Kol. Dariusza Biernackiego, który specjalnie na tę okoliczność skomponował muzykę do tekstu innego członka TMM Macieja Pinkwarta i sam tę piosenkę wykonał przy ogromnym aplauzie widowni. Była to bez wątpienia pamiętna promocja, w czasie której w Teatrze Letnim zgromadziło się ponad 300 osób.

Książka „Milanówek – Mały Londyn” została wyróżniona w 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Muzeum Literatury w W-wie DYPLOMEM HONROWYM i została zaliczona do najciekawszych wydawnictw o W-wie i Mazowszu w roku 2004 – o czym poinformowano TMM w specjalnym liście. Podczas nieobecności autora książki przebywającego zagranicą wyróżnienie w czasie uroczystej sesji historycznej w Centralnej Bibliotece Wojskowej w W-wie odebrała prof. Mirosława Opałło wygłaszając podziękowanie i informując zarazem o działalności TMM. Informując o nowych książkach nt. Milanówka należy podkreślić, iż do wydania tych publikacji przyczyniły się władze samorządowe miasta, które dofinansowały koszty wydawnicze (w drodze wygranych przez TMM konkursów).

W okresie sprawozdawczym uczestniczyliśmy dwukrotnie w opracowaniu nowych dwujęzycznych (polsko-angielskich) folderów o Milanówku, wyda-nych przez Urząd Miejski.

W ub. kadencji TMM kontynuował wydawanie widokówek o tematyce milanowskiej, łącznie wyda-liśmy (wliczając w to wznowienia) 8 widokówek, które spotkały się z aprobatą mieszkańców. Wypada podkreślić, że autorem społecznie wykonanych pro-jektów tych pocztówek jest członek naszego zarządu, artysta plastyk Mariusz Koszuta. Dzięki tej pracy społecznej produkcja widokówek nie jest deficytowa. Przy małych nakładach możemy bowiem publikować je na granicy opłacalności. Nasze pocztówki, jak i książki, są w stałej sprzedaży w trzech księgarniach w Milanówku, w obu kioskach przy stacji PKP, w kiosku na pl. Starzyńskiego, który ma tę zaletę, że jest czynny w każdą niedzielę. Tam najczęściej zaopatrują się w książki przyjezdni udający się na cmentarz. Książki o Milanówku wciąż znajdują na-bywców, co zachęca nas do wydania kolejnych publikacji o naszym mieście. Są osoby, które na stałe wyjechały z Milanówka i o wielu tych książkach nie wiedzą. Apelujemy więc o popularyzowanie tych książek wśród przyjaciół i znajomych oraz członków rodzin. Katalog z obszerną informacją o wszystkich aktualnie znajdujących się w sprzedaży książkach o Milanówku można otrzymać w Miejskim Centrum Informacji, we wszystkich milanowskich księgarniach a osoby spoza Milanówka pocztą (Tow. Miłośników Milanówka, Skrytka poczt. 46, 05-822 Milanówek).  Nieodpłatnie przekazaliśmy niewielką ilość wydanych przez nas książek na rzecz „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” J. Owsiaka styczeń 2004, 2005 i 2006 r., na cele charytatywne i nagrody dla mło-dzieży szkolnej. Należy podkreślić, że wielki wkład w sprzedaż książek wniosły Kol. Teresa Chrudzimska i Kol. Andrzej Zegarek. Osoby te prowadziły sprzedaż książek w ramach Twórczego Milanówka i w czasie innych imprez oraz na bieżąco dostarczały wydawnictwa do księgarń i kiosków.

Paczki z wydawnictwami rozrzucone do nie-dawna po różnych prywatnych domach, udało się nam wreszcie zgromadzić w jednym miejscu w naszej siedzibie przy ul. Warszawskiej, którą burmistrz J. Wysocki i władze miasta przydzieliły nam ponad rok temu. Ulokowaliśmy tam nie tylko wydawnictwa do sprzedaży, ale i archiwum TMM. Skończyło się niezwykle uciążliwe przewożenie segregatorów z pod-stawowymi dokumentami na kolejne zebrania z miejsca na miejsce. W naszej siedzibie mamy obecnie możliwość gromadzenia materiałów dot. historii miasta, pism dokumentujących działalność TMM, organizowania spotkań ze studentami przy-gotowującymi prace licencjackie i magisterskie o Milanówku, wreszcie z młodzieżą szkolną przy-gotowującą wypracowania o swoim mieście. Centralne usytuowanie w mieście naszej siedziby ułatwia nam nie tylko organizowanie zebrań i spotkań z autorami rozdziałów w przyszłych książkach o Milanówku, ale i dystrybucję książek przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż wydawnictw musimy kontynuować, ponieważ książki utrwalają wiedzę o naszym mieście, promują miasto i przyczyniają się do lepszej integracji nowych mieszkańców.

W przygotowaniu kolejnych wydawnictw przydatny będzie komputer, który Starostwo Powia-towe w Grodzisku odsprzedało nam za przysłowiową złotówkę. Jest to sprawny komputer z monitorem w dobrym stanie z pełnym oprzyrządowaniem. Wyższa Szkoła Informatyki również za przysłowiową złotówkę sprzedała nam 3 komputery z monitorami, do których trzeba będzie dokupić oprzyrządowanie. Przyszły zarząd będzie się musiał zadecydować o przeznaczeniu tych komputerów. Najprawdo-podobniej jeden z komputerów przekażemy do Muzeum Milanówka. Podziękowanie za załat-wienie przekazania tych komputerów do TMM należą się naszym członkom Kol. Dominice i Michałowi Inkielmanom.

4. Imprezy kulturalne i uroczystości poświęcone historii miasta

W minionej kadencji TMM uczestniczył jako współorganizator w obchodach 80-lecia milanows-kiego jedwabnictwa. Członek naszego zarządu Kol. Grażyna Śniadewicz we współpracy z członkami TMM, Komitetem Organizacyjnym 80-lecia jed-wabnictwa, profesorami ASP w W-wie – zorga-nizowała w Galerii Ars Longa wielką wystawę pod nazwą „Sztuka na jedwabiu”, która poświęcona była nie tylko tradycjom jedwabniczym Milanówka, ale włączona była również w obchody 100-lecia ASP. Podniosło to prestiż tej jubileuszowej wystawy, tym bardziej, że niektórzy profesorowie uczestniczyli w niej prezentując swoje prace na jedwabiu. W organizacji wystawy nt. milanowskiego jedwab-nictwa w MOK-u,  którego koncepcję merytoryczną opracowała p. Zofia Żuławska, uczestniczył Kol. M. Koszuta.

Naszą sztandarową imprezą, w której ważną  rolę odgrywa członek Zarządu TMM Maria Osiecka, a także członkowie TMM Jacek Łocz, Leszek Kałuża i Andrzej Pettyn jest "Twórczy Milanówek" – impreza wielowątkowa (muzyka, literatura, sztuka, wspom-nienia), promocja lokalnych profesjonalistów i uta-lentowanych amatorów. W minionej kadencji zor-ganizowano ją dwukrotnie w 2004 i 2005 r., w grudniu (dokładnie 9 grudnia) odbędzie się po raz dziewiąty. To wspólne dzieło Zespołu Szkół nr 2 im. J. Bema przy ul. Wójtowskiej, Pracowni Projektu i Stylizacji Sylwetki „Befana” oraz Towarzystwa Miłośników Milanówka. Przez gościnne mury po-pularnego "Ekonomika" przewinęło się w minionej kadencji wielu znakomitych twórców kultury. Podobnie będzie w czasie 9 „Twórczego Milanówka”, którego zakres a także i nazwę rozszerzyliśmy („Twórczy Milanówek – Twórczy Powiat”) uwzględniając fakt, iż impreza odbywa się w tzw. szkole powiatowej.

W wyniku współpracy TMM z dyrektorem Muzeum Niepodległości dr. Andrzejem Stawarzem zorganizowaliśmy w tej placówce w 2005 r. – w ramach spotkań „mistrzów małych ojczyzn” promocję książki „Milanówek – Mały Londyn”. Wzięło w niej udział ok. 100 osób, w tym kilku historyków. O roli Milanówka w okresie po Powstaniu Warszawskim i walorach książki mówili dyr. Muzeum dr. Andrzej Stawarz i prof. dr Arkadiusz Kołodziej-czyk.. W czasie promocji w Muzeum Niepodległości fragmenty książki czytał znany aktor Ryszard Bacciarelli a z recitalem nawiązującym tematycznie do lat wojny wystąpił nasz członek Kol. Jacek Łocz. Inni koledzy Mariusz Koszuta i Leszek Kałuża nagrali z niej reportaże na DVD. Jak zwykle przy takich okazjach w Muzeum Niepodległości zorganizowano kiermasz wydawnictw o Milanówku, który cieszył się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Warszawy.

W omawianej kadencji przypadło 10-lecie działalności TMM, które uczciliśmy organizując przy współpracy z MOK-iem i Zepterem (reprezento-wanym przez Koleżeństwo Ewę i Andrzeja Zegarków) okolicznościowy wieczór jubileuszowy i wystawę członka TMM artysty malarza Kol. Włodzimierza Starościaka zatytułowaną „Mazowsze w malarstwie Włodzimierza Starościaka”. Z tej okazji wydaliśmy – w opracowaniu graficznym Kol. M. Koszuty - katalog poświęcony twórczości artysty i informator, będący zwięzłym podsumowaniem bogatej w dokonania 10-letniej działalności TMM. W czasie jubileuszowego wieczoru zorganizowano też kiermasz wydawnictw.

Współorganizowaliśmy z MOK-iem „Wieczór z Rembekiem”, cenionym pisarzem mieszkającym na pograniczu Grodziska i Milanówka, ze szczególnym uwzględnieniem jego „Dziennika Okupacyjnego”, w którym wiele miejsca poświęcił wydarzeniom II wojny światowej na terenie Milanówka – z udziałem córki i wydawcy jego książek. Wieczór uświetniła projekcja filmu Pt. „Szwadron” wg prozy Stanisława Rembeka. MOK zorganizował kiermasz wszystkich książek Rembeka.

Z inicjatywy TMM, które pośredniczyło również w przekazywaniu korespondencji i opisy-waniu prac, i przy współpracy z MOK-iem, młodzież milanowska wzięła udział w międzynarodowym kon-kursie plastycznym z okazji 200-ej rocznicy urodzin Andersena, zorganizowanym przez ośrodek kultury w Vendomois we Francji. W konkursie wzięło kilkaset dzieci z 33 krajów.

Międzynarodowe jury w kategorii A (dzieci do lat 7) pierwszą nagrodę przyznało Karolinie Osiadacz z Milanówka (Szkoła Podstawowa nr 2), trzecie miejsce zajął – Paweł Goleniak z Milanówka (Przedszkole Społeczne, przy ul. Wspólnej). Jury przyznało trzy dodatkowe nagrody za oryginalność pracy. Jedną z nich otrzymała Małgorzata Palencik z Milanówka (Zespół Szkół Gminnych nr 1).  Wyrazy uznania należa się pracownikom MOK-u, którzy zorganizowali finał Roku Andersena w Teatrzem Letnim z udziałem przedstawicieli TMM. W imieniu Towarzystwa Miłośników Milanówka wszystkim uczestnikom pogratulował sukcesów prezes TMM Andrzej Pettyn, który również poinformował o międzynarodowych imprezach poświęconych wielkiemu duńskiemu bajkopisarzowi. Reportaż filmowy z uroczystości nakręcił Kol. Mariusz Koszuta, natomiast Radio Bogoria nadało relację dźwiękową z tej uroczystości red. Agnieszki Goleniak, jak się okazało - mamy młodego, 6-letniego laureata Pawła. Udział młodych artystów Milanówka w międzynarodowym konkursie plastycznym przy-niósł im satysfakcję, ale też był kolejną promocją naszego miasta, bo organizatorom przesłaliśmy foldery o mieście.

W minionej kadencji pomagaliśmy studentom w zbieraniu materiałów do kolejnych prac licenc-jackich, inżynierskich i magisterskich nt. Milanówka. Jedna z tych prac licencjackich – obroniona w ub. roku w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w W-wie - poświęcona była „Przydatności szkoleń i praktyk w przygotowaniu

urzędnika samorządowego” (na przykładzie Milanówka), a jej autorką jest Anna Świątkowska. Pracę magisterską zatytułowaną „Kulturowe i turys-tyczno - rekreacyjne walory Milanówka” obroniła inna mieszkanka Milanówka Dorota Grochala. Obie panie są milanowiankami Obecnie jesteśmy w Kon-takcie z osobą pisząca pracę inżynierską nt. Milanówka. Udostępniliśmy jej wiele dokumentów potrzebnych do tej pracy. Pisze ją w SGGW p. Agata Soroka z Pruszkowa a jej temat brzmi: „Koncepcja zagospodarowania ogrodu przywillowego w mieście – ogrodzie Milanówek”.

Zarząd TMM uczestniczył w akcji promo-cyjnej związanej z 60-leciem Biblioteki Parafialnej im. Biskupa Jerzego Modzelewskiego. Napisaliśmy kilka artykułów, przeprowadziliśmy kilkakrotnie zbiórkę darów książkowych na rzecz biblioteki, która przyniosła bardzo dobre wyniki.

Współpracowaliśmy z prowadzonym przez wiceprezesa TMM Kol. Wł. Starościaka Muzeum Milanówka. M.in. przygotowaliśmy teksty informacyjne do umieszczenia na planszach w Muzeum, m.in. opracowaliśmy kalendarium Milanówka. Pośredniczyliśmy w przekazaniu przez członka Samodzielnego oddziału Dywersji AK p. Adama Bułata historycznych nart, które były wykorzystywane w działalności żołnierzy Armii Krajowej w Milanówku. Zorganizowaliśmy promocję Muzeum w mediach (m.in. z naszej inicjatywy reportaż na temat tej placówki nagrała red. Agnieszka Goleniak z Radia Bogoria). Wydaliśmy zwięzły informator o Muzeum, który był szeroko rozprowadzony w Milanówku, planuje się wydanie kolorowego folderu o tej placówce, który opracował Kol. Wł. Starościak. Szukamy sponsora, który sfinansuje folder w zamian za reklamę jego firmy. Zachęcaliśmy wszystkie szkoły milanowskie do zwiedzania Muzeum, aby najmłodsze pokolenie milanowian poznało historię swojego miasta i aby w ten sposób lepiej przygotować młodzież do udziału w konkursach wiedzy o Milanówku.

W 2005 roku uczciliśmy 115 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich muzyków i popularyzatorów muzyki ludowej, wielo-letniego mieszkańca Milanówka Feliksa Dzierża-nowskiego. Z tej okazji przygotowaliśmy faktogram napisany przez A. Pettyna w oparciu o dokumenty, archiwalne audycje radiowe, recenzje prasowe, poświęcony życiu i działalności kompozytora. Kol. Leszek Kałuża podjął spory wysiłek, aby przekopiować (oczyszczając zarazem nagrania z trzasków) na płytę CD muzykę Feliksa Dzierżanowskiego. Faktogram zaprezentowaliśmy na spec-jalnej uroczyści w MOK-u, z udziałem członków rodziny F. Dzierżanowskiego, przyjaciół kompozytora z Milanó-wka i W-wy. Historię życia i pracy F. Dzierżanowskiego poza autorem faktogramu zaprezentowali członkowie TMM Hanna Makulec, Dariusz Biernacki, Leszek Kałuża.

TMM wysłało pismo do Polskiego Radia z pro-pozycją nadania audycji na temat życia i twórczości F. Dzierżanowskiego. W wyniku naszej interwencji została ona, a wzieli w niej udział syn i wnuk kompozytora. Zwróciliśmy się do Działu Fonografii Polskiego Radia z wnioskiem o wydanie na płycie CD archiwalnych nagrań kapeli. Niestety mimo naszych monitów Polskie Radio nie podjęło tej inicjatywy.

Wreszcie jesienią br. przy współpracy z Państwo-wym Archiwum Dokumentacji Płacowej i Osobowej zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną „Milanówek Letnisko” Kol. M. Koszuty poświęconą dawnemu Milanówkowi - od początku jego powstania w 1899 r. do chwili uzyskania praw miejskich w 1951 r. Z ramienia Archiwum wystawę zorganizowała Kol. Monika Jurgo. Wystawę zwiedzili przybyli do Milanówka z różnych miast uczestnicy seminariów organizowanych przez Archiwum, a w listopadzie mieszkańcy miasta.

W październiku z inicjatywy TMM prowadzony przez naszych członków Jacka Łocza i Leszka Kałużę młodzieżowy Zespół „Pokoju Znak” wystąpił z oprawą mszy św. i koncertem w czasie Dnia Papieskiego w parafii św. Jadwigi Śląskiej a w listopadzie – w parafii Matki Bożej Bolesnej. Oba te koncerty spotkały się z bardzo serdecznym przyjęciem i stanowiły zarazem dobrą okazję do nawiązania współpracy TMM z nowymi proboszczami. Obu koncertom towarzyszyła szeroka promocja w lokalnych mediach.

5. Współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną

Bez wątpienia w całej minionej kadencji najlepiej układała się nasza współpraca z Zespołem Szkół im. J. Bema na Wójtowskiej  (zwłaszcza w za-kresie współorganizacji imprez pod nazwą „Twórczy Milanówek – Twórczy Powiat” i konkursów wiedzy o powiecie grodziskim).

Ambasadorem TMM w „Ekonomiku” była członek zarządu TMM Kol. Maria Osiecka, my ze swej strony wspieraliśmy ją programowo i organi-zacyjnie.

Wspólnie z Gimnazjum Społecznym zorgani-zowaliśmy w 2005 r. kolejny konkurs dla młodzieży poświęcony miastu. Był to konkurs krasomówczy „A to Milanówek właśnie”, w którym uczestniczyło 22 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs był okazją do zwrócenia uwagi na przy-rodnicze i architektoniczne walory Milanówka. Jak już informowaliśmy konkursy krasomówcze dla mło-dzieży są organizowane co dwa lata na przemian z konkursami wiedzy o Milanówku.

W minionej kadencji odbyły się również dwa konkursy wiedzy o Milanówku. W 2004 r. konkurs poświęcony był jedwabnictwu i Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w nawiązaniu do przypadającego w tym roku 80-lecia jedwabnictwa w naszym mieście. Założenia konkursu wraz z pyta-niami opracował Kol. Wł. Starościak, który ponadto przeprowadził konkurs malowania na jedwabiu dla młodzieży. Dodajmy, że w wyniku pracy koleżanek i kolegów Teresy Kasztelanic, Grażyny Śniadewicz, Wiesławy Koszuty, Mariusza Koszuty i Andrzeja Pettyna, a także Kol. Elżbiety Łyszkowskiej (przekład na angielski)  powstał piękny jubileuszowy katalog utrwalający wiedzę o historii milanowskiego jedwab-nictwa i trwały dorobek naszej miejscowości w tym zakresie.

Przy współpracy z młodzieżą i nauczycielami Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół im. F. Chopina organizowaliśmy tzw. spacery studyjne  dla uczniów po najciekawszych trasach w mieście, połączone z przekazywaniem wiedzy o ludziach i wydarzeniach. Jeden z nich odbył się na rowerach i zakończył się piknikiem w miejscu dawnego dworu Michała Lasockiego, co było dobrą okazją do przekazania uczniom wiedzy o tym jak przed ponad 100 lat powstawało Letnisko Milanówek.

Współpracowaliśmy ze Szkołą Podstawową nr 2 w organizacji patroli śladami. II wojny światowej w Milanówku. Koledzy M. Koszuta i A. Pettyn dyżurowali w miejscach pamięci i udzielali poszczególnym patrolom informacji o wydarzeniach z lat wojny.

6. Promocja Towarzystwa i miasta Milanówka w mediach

Działalność tę prowadziliśmy przy każdej nadarzającej się okazji inicjując udział naszych członków w audycjach radiowych i publikacjach prasowych. Uruchomiliśmy od października 2005 r. własne stałe strony internetowe (adres: < http://tmm.net.pl/>), których twórcą jest członek naszego zarządu artysta plastyk Mariusz Koszuta wraz ze swoim synem Sebastianem.

Z miesiąca na miesiąc odwiedza je coraz więcej osób. W połowie grudnia przekroczymy 10 tysięcy wizyt w ciągu roku.  Dzięki tym stronom internetowym nawiązali z nami kontakt byli mieszkańcy Milanówka przebywający w innych miastach, a nawet poza granicami kraju. Jednej z byłych mieszkanek Milanówka (obecnie przebywającej w Chicago i studiującej fotografię artystyczną w USA p. Paulinie Lesiak, z którą nawiązaliśmy kontakt przez Internet), pomogliśmy w przygotowaniu pracy dyplomowej o najpiękniejszych willach milanowskich).

Na stronach internetowych zorganizowaliśmy stały comiesięczny konkurs wiedzy o Milanówku, w którym tematyka wiodąca to „ludzie i wydarzenia” w naszym mieście; cel konkursów to popularyzacja wiedzy o mieście i zachęta do odwiedzania stron TMM przez młodzież szkolną i osoby spoza Milanówka, które przy okazji z zamieszczonych artykułów i wspomnień dowiadują się o mieście, ludziach i wydarzeniach. Kol. M. Koszuta zorganizował też kilkakrotnie internetowe sondaże na różne tematy związane z naszym miastem, które były kolejną zachętą do odwiedzania tych stron. Warto podkreślić, że o ile początkowo nasze strony odwiedzało dziennie średnio 5-6 osób, to obecnie zdarza się, że niekiedy – zwłaszcza w dni weekendowe – zagląda do 100-120 osób. Dzisiaj wieczorem powinniśmy przekroczyć 9500 wizyt, a w grudniu przekroczymy 10 tysięcy.

Z inicjatywy naszej Kol. Barbary Wiśniewskiej TVP Regionalna nagrała w maju 20-minutowy reportaż o Milanówku,  w  którym o naszym mieście i wydarzeniach kulturalnych mówili głównie członkowie TMM. Reportaż był emitowany dwukrotnie. Była to piękna prezentacja architektury i przyrody miasta w połączeniu z historią i ciekawymi ludźmi, którzy tu mieszkają i wnoszą swój wkąłd w rozwój lokalnej kultury. Raz też znaleźliśmy się w TV Regionalnej w relacji filmowej nt. Twórczego Milanówka.

W okresie minionej kadencji „Radio dla Ciebie” nadało trzy audycje z udziałem przedstawicieli TMM. – Dominiki Inkielman, Jacka Łocza, Leszka Kałuży i Andrzeja Pettyna, przy czym jedna z tych audycji trwała godzinę i szeroko promowała wydarzenia kulturalne w naszym mieście, m.in. poinformowano o utworzeniu MUTW. W II Programie Polskiego Radia przedstawiciel TMM A. Pettyn wystąpił w audycji Bożeny Markowskiej „Na obrzeżach wielkiego miasta”, poświęconej twórczości pisarzy zamieszkujących Milanówek i ościenne miejscowości.  Ok. 10 wywiadów nt. TMM i wydarzeń kulturalnych w Milanówku udzielił prezes TMM Radiu Niepokalanów, które w tej zachodniej części Mazowsza ma liczne audytorium.  Najwięcej jednak informacji – przy udziale członków TMM – trafiło do słuchaczy za pośrednictwem Radia Bogoria, w którym rozmowy o Milanówku przez wiele lat społecznie prowadził członek TMM A Pettyn.. Wg komputerowej rejestracji scenariuszy na ten 8-letni cykl audycji złożyło się 356 wywiadów, z niektórymi osobami kilkakrotnie.

Milanówek promowaliśmy również w „Gaze-cie Wyborczej”. Z naszej inicjatywy i w naszym opra-cowaniu autorskim „Gazeta” rozpoczęła publikowanie wspomnień nt. sławnych mieszkańców Milanówka, m.in. ukazały się artykuły o artyście plastyku Robercie Śniadewiczu, o znanym muzyku i kompozytorze Feliksie Dzierżanowskim, o wielkim patriocie gen. Janie Stankiewiczu, o sławnym podróżniku i pisarzu Antonim F. Ossendowskim, o dr Sabinie Dembowskiej i cytowanym już Aleksandrze Brzuzku.

Działalność popularyzatorska przyniosła bar-dzo wymierne efekty, bo m.in. dzięki artykułom i wy-wiadom członków TMM nt. milanowskiej biblioteki parafialnej zasoby tej placówki powiększyły się o setki wartościowych woluminów przekazanych w darze przez czytelników i przyjaciół biblioteki. W ocenie mieszkańców Milanówka biblioteka ta to wielki skarb parafii i całego miasta o warto o nią się troszczyć również i w przyszłości.

O Milanówku lub TMM pojawiły się wywiady i artykuły w grodziskim miesięczniku "Bogoria", „Gazecie Grodziskiej”, "Życiu Żyrardowa" i „Wspól-nym Powiecie”. O A. F. Ossendowskim i jego związ-kach z Milanówkiem ukazał się artykuł w internetowej gazecie Zygmunta Broniarka.

7. Spotkania z ciekawymi ludźmi
i działania integracyjne


Zorganizowaliśmy w 2004 r. wspólnie z MOK-iem spotkanie z nowym komendantem komisariatu policji aspirantem Mirosławem Borkowskim (obecnie jest już nowy komendant) i z udziałem burmistrza Jerzego Wysockiego - poświęcone problemom bezpieczeństwa w mieście.

W związku z ukazaniem się niepokojących arty-kułów nt. przyszłych losów WKD zorganizowaliśmy – przy współpracy z M. Trebińską i prowadzonym przez nią Zespołem Edukacyjnym - spotkanie z byłym wieloletnim dyrektorem WKD inż. St. Kaczorowskim, który po części rozwiał obawy o przyszłość kolejki, a przy okazji przybli-żył zebranym interesującą historię tej popularnej kolejki.

Zorganizowaliśmy spotkanie z p. Sławomirem Kamińskim, autorem najnowszej książki o Jaktorowie, połączone ze sprzedażą ksiązki.  W przyszłości chcieli-byśmy zorganizować podobne spotkania z autorami innych książek o gminach naszego powiatu, aby przybliżyć naszym członkom wiedzę na temat naszego najbliższego regionu. Przypominam, że jeszcze przed śmiercią współorganizowaliśmy z MOK-iem spotkanie z Markiem Cabanowskim na temat jego książek dot. Grodziska.

Do zebrań integracyjnych można zaliczyć spot-kanie z p. Magdą Stanisz szefową Miejskiego Centrum Informacji  na temat działalności tej placówki oraz zorganizowane z MOK-iem spotkanie poświęcone działalności Archiwum Państwowego Dokumentacji Płacowej w Milanówku z udziałem dyr. Wiesławy Majak i z jej współpracowniczkami, co przybliżyło mieszkańcom działalność Archiwum.

Kilka spotkań z tzw. ciekawymi ludźmi TMM zorganizowało już w ramach  MUTW. Wymieniam niektóre gwoli z kronikarskiej ścisłości, ponieważ była to współorganizacja. A było to m.in. spotkanie z autorem słownika synonimów Wojciechem Broniarkiem (w Roku Języka Polskiego) czy z ówczesnym prezesem  Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim, które – zaprezentowane w sposób ciekawy i kompetentny przybliżyło nam działalność radia publicznego i jego misję.

Charakter integracyjny miało również pierwsze spotkanie w siedzibie, jaką władze miasta przyznały TMM, z udziałem burmistrza J. Wysockiego, sekretarz W. Kwiatkowskiej, radnych, dyr. MOK-u A. Biczyk oraz członków zarządu i komisji rewizyjnej TMM. Spotkanie to uświetnił pokaz filmu dokumentalnego Telewizji Polskiej o trzech wspaniałych kobietach z Milanówka, dziś już nieżyjących – Hannie Mickiewiczowej, Zofii Iwaszkiewiczowej i Haliny Markiewiczowej. Życie i działalność tych trzech patriotek z naszego miasta może być wzorem dla współczesnego pokolenia. Postaramy się więc, aby po skopiowaniu na płyty DVD film ten dotarł do szerszego kręgu mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży.

8. Wnioski i podziękowania

Kończąc pragnę - w imieniu ustępującego zarządu TMM  - serdecznie podziękować za udzielane nam wsparcie i dobrą współpracę władzom samorządowym miasta, a w szczególności burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, oraz radnym. Osobne podziękowanie za dobra współpracę należy się dyr. MOK-u Annie Biczyk i jej współpracownikom. Podziękowanie za harmonijną współpracę w nowej siedzibie kieruję pod adresem prezesa Zw. Emerytów, Ireny Zielińskiej, z którym to związkiem wspólnie użytkujemy lokal przy ul. Warszawskiej. Pragnę podziękować wszystkim, którzy jak Kol. Teresa Kasztelanic, Wiesława Koszuta, czy Kol. Mariusz Koszuta przyczynili się swoją wielką pracą społeczną do wydania naszych książek. Jednocześnie w związku z pojawiającymi się zapytaniami o koszty autorskie naszych książek wyjaśniam, że żaden z autorów, w tym główny autor dwóch ostatnich wydawnictw, nie otrzymał za swoją pracę honorarium. Wszystko to – od początku do końca – to praca społeczna. Wydawanie książek będziemy kontynuować, bo jest to ważna dziedzina naszej działalności. Nasze publikacje dokumentują wiedzę o historii miasta i twórczych ludziach tu działających, utrwalają dziedzictwo kulturowe Milanówka, z którego jesteśmy dumni i popularyzują wiedzę o nim, którą warto przekazać następnym pokoleniom. Jesteśmy w Milanówku jedynym stowarzyszeniem, które zajmuje się utrwalaniem historii miasta w publikacjach książkowych, artykułach i spotkaniach promocyjnych.

Dziękuję wszystkim członkom zarządu i osobom spoza zarządu za pomoc i włączanie się do realizacji poszczególnych projektów. Dziękuję za współpracę tym, którzy zaangażowali się w działalność UTW z jego inicjatorką Kol. Dominiką Inkielman na czele i liczymy na dalsze współdziałanie. To, co udało nam się zrobić w minionej kadencji, to wynik dobrej współpracy wielu ludzi. Pozostaje wierzyć, że tak będzie nadal.

Stoimy u progu wielkiej niewiadomej jaką jest nasze dalsze członkostwo w Unii Europejskiej i planowane zaangażowanie się władz samorządowych Milanówka w pozyskiwanie funduszy unijnych. Miejmy nadzieję, że przyniesie nam ono więcej radości niż rozczarowań. Wchodząc w ten nowy okres historii naszej dużej ojczyzny nie możemy zapominać, że na organizacjach społecznych regionalistów jak nasza ciąży współodpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, za utrwalanie naszej tożsamości, kultywowanie tradycji i przekazywanie następnym pokoleniom wartości, na które złożył się dorobek wielu pokoleń milanowian. Wybór nowego zarządu, wypracowanie nowego programu działania - wszystko to powinno dać nam mocny impuls do rozwijania dalszej i jeszcze szerszej działalności społecznej na rzecz miasta.

                  Prezes TMM - Andrzej Pettyn
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne