Raport nt. działalności w 2005 r.
| 2010-04-03 16:27:07 | drukuj
Raport nt. działalności
Towarzystwa Miłośników Milanówka w 2005 r.

W minionym roku największe osiągnięcia w naszej pracy odnotowaliśmy w takich dziedzinach, jak upowszechnianie wiedzy o Milanówku połączone z promocją miasta, działania integracyjne zespolone z upowszechnianiem kultury, współpraca ze szkołami, współdziałanie z władzami miasta - pod kątem realizacji interesów mieszkańców. Wypada również wspomnieć o kontynuacji pracy wydawniczej, bo chociaż udało się nam opublikować tylko jedną książkę "Milanówek - miejsce magiczne", ale za tę książkę już zebraliśmy wiele pochwał. Do tej książki wrócę jeszcze w dalszej części mojego raportu.

Na wstępie odnotować należy fakt, że po upływie ponad 10 lat naszej działalności burmistrz Jerzy Wysocki - uznając, jak domniemywam - że to co robimy w mieście i dla miasta jest pozytywne - przyznał nam własną siedzibę, którą obecnie w prawdziwej harmonii dzielimy ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, co obecna tu pani prezes Irena Zielińska (nawiasem mówiąc również członek TMM!) może potwierdzić. Inauguracja siedziby z udziałem przedstawicieli samorządu z burmistrzem połączona była z prezentacją filmu dokumentalnego o trzech wspaniałych kobietach z Milanówka - Hannie Mickiewiczowej, Zofii Iwaszkiewiczowej i Halinie Markiewiczowej. Jeśli chodzi o siedzibę, to sami nasz pokój wymalowaliśmy, życzliwi nam ludzie i urzędy (w tym Urząd Miasta) udostępnili nam meble, Starostwo Powiatowe przed tygodniem - komputer prawie nowy, wspólnie ze Zw. Emerytów zadbano o wystrój wnętrza świetlicy (Teresa Chrudzimska, Irena Zielińska, Hanna Pettyn, Andrzej Zegarek, Mariusz Koszuta), obecnie salę konferencyjną - użytkowaną wspólnie ze Zw. Emerytów - zdobi wystawa haftów, w przyszłości być może będą to ekspozycje zdjęć obrazujących historię i współczesność naszego miasta.

Siedziba służy nie tylko jako miejsce zebrań TMM, dyskusji, ale spotkań z osobami, które dzielą się swoją wiedzą o historii miasta. Chcemy w naszej siedzibie gromadzić porozrzucane jeszcze po domach naszych członków archiwalia dotyczące miasta, nasze wydawnictwa o Milanówku (na szczęście mamy spore zapasy), filmy na DVD i VHS poświęcone miastu. W naszej siedzibie spotykamy się również z dziennikarzami przygotowującymi artykuły i audycje radiowe o mieście, nagrywamy relacje dot. ludzi i historii miasta i dlatego ważne jest, że znajduje się ona w centrum Milanówka.

W tym zakresie - czyli w zbieraniu materiałów prasowych i fotograficznych dot. historii miasta - rozpoczęliśmy dobrze układającą się współpracę z Miejskim Centrum Informacji. MCI gromadzi wspólnie z nami kopie prac licencjackich i magisterskich. Jeśli chodzi o wyposażenie w niezbędną do realizacji zadań statutowych aparaturę, to wypada podkreślić, że członek TMM i zarazem właściciel firmy elektronicznej Leszek Kałuża podarował nam aparat do wyświetlania filmów wideo, brak nam jeszcze drukarki, skanera, aparatu do wyświetlania filmów na DVD, ale - jak sądzę pozyskanie tych urządzeń to kwestia najbliższych tygodni, bo życzliwych nam ludzi, pozytywnie oceniających naszą pracę społeczną, nie brakuje.

Jak wiadomo, wpływy ze składek w skali roku zamykają się w granicach 2500-3000 złotych, bo w większości naszymi członkami są emeryci, a emeryci płacą tylko 15 złotych rocznie. Natomiast udało nam się pozyskać kilku członków wspierających, a ci płacą wielokrotność składki podstawowej a więc 30 zł. x np. 5 czy 10.

Ub. rok rozpoczął się od tradycyjnego noworocznego podsumowania działalności z udziałem burmistrza Wysockiego, w czasie którego m.in. mieliśmy okazję podzielenia się uwagami na temat niedawnego wówczas spotkania z gen. Stanisławem Nałęcz-Komornickim i nt. uroczystości przekazania Orderu Virtuti Militari rodzinie byłego mieszkańca Milanówka inż. Aleksandra Brzuzka, bohatera II wojny światowej, którego władze miasta - na nasz wniosek - upamiętniły i uhonorowały nadając jednej z ulic jego imię.

 1. W zakresie promocji na pierwszym miejscu wypada wymienić udział TMM w I edycji "Mistrzów małych ojczyzn" w Muzeum Niepodległości w W-wie, które odbyło się w marcu ub. roku. Było to duże wyróżnienie i wyraz uznania, że do tej pierwszej edycji nowego cyklu prezentacji dorobku małych ojczyzn zaproszono właśnie nas. Nie chcę w szczegółach relacjonować tej pięknej imprezy, w czasie której przedstawiliśmy nasz dorobek, dwaj historycy z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Niepodległości prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk. i dr Andrzej Stawarz mówili o wówczas w superlatywach o świeżo wydanej książce "Milanówek Mały Londyn", członek naszej organizacji Jacek Łocz wystąpił z krótkim recitalem, m.in. śpiewając wiersze Bożeny Starościak i Iwony Bułat we własnej oprawie muzycznej. Znany aktor Ryszard Bacciarelli odczytał fragment wspomnianej książki. Dodam, że stoisko z wydawnictwami o Milanówku cieszyło dużym powodzeniem, a sala - co nie zawsze się zdarza w Muzeum Niepodległości - tym razem była wypełniona do ostatniego miejsca.

  Dążąc do szerszej promocji miasta utrzymywaliśmy bliski kontakt z rozgłośniami centralnymi i regionalnymi Polskiego Radia (m.in. w blisko 2-godzinnej audycji w I Programie PR o Milanówku - nadanej w styczniu 2005 r. - z naszej inicjatywy i przy współpracy z nami - mówili: Anna Biczyk, Włodzimierz Starościak, Grażyna Śniadewicz, Andrzej Zaorski). Wiele razy o Milanówku mówiliśmy w audycjach RdC, Radia Bogoria, Radia Niepokalanów. Przed tygodniem RdC nadało godzinny program o Milanówku, w którym o mieście i różnych ciekawych inicjatywach mówili Dominika Inkielman, Leszek Kałuża i Andrzej Pettyn. Na początku stycznia prezes TMM w RdC mówił o wydawnictwach nt. Milanówka i współpracy ze szkołami. A reporter RdC uczestniczący w promocji ostatniej książki nagrał dwa wywiady z o Milanówku - z burmistrzem J. Wysockim i niżej podpisanym autorem raportu. Godne podkreślenia jest to, że co miesiąc wywiady na tematy milanowskie w Radiu Bogoria prowadził społecznie członek naszej organizacji. Dzięki temu - jak zauważyło wielu słuchaczy - Dzień Milanówka szczególnie korzystnie wyróżnia się na tle innych podobnych "dni gmin i miast" - wszechstronnością i profesjonalną oprawa muzyczną. Pokazujemy życie w mieście nie tylko poprzez pryzmat najwyższych lokalnych stanowisk i tzw. ludzi na świeczniku czy też radnych, ale i tych zwykłych, którzy wykonują ważną i odpowiedzialną pracę, jak np. pan przeprowadzający dzieci przez jezdnię przy ul. Literackiej i Kościuszki. Kładziemy w tych audycjach nacisk na sprawy bezpieczeństwa (m.in. mówimy o pracy policji, o straży miejskiej, monitoringu itp). W lutym 2006 r. prezes Zw. Emerytów Irena Zielińska mówiła o dorobku 60-letniej pracy Zw. Emerytów, komendant Karol Łuczak - o problemach z usuwaniem skutków zimy, radny Jerzy Olczak o inwestycjach, a Andrzej Szolc - o 15-letniej działalności Środowiska Mielizna ŚZŻAK. W audycjach występowała również młodzież, sportowcy, harcerze - ludzie różnych zawodów - których łączy wspólna troska o Milanówek.

  Mówiąc o promocji Milanówka należy podkreślić, że wprowadziliśmy własne strony internetowe, w opracowaniu i oprawie graficznej Kol. Mariusza Koszuty, które są często odwiedzane i w najbliższym czasie będą systematycznie poszerzane. Jest to inicjatywa rozwojowa, zgłaszają się do nas byli mieszkańcy Milanówka z różnych stron świata deklarując chęć wspólpracy, a więc jest to dla nich (i dla nas!) ważny łącznik z miastem rodzinnym. Nasze strony internetowe, w których kładziemy nacisk na historię, kulturę i wiedzę o ludziach szczególnie zasłużonych, stanowią dobre uzupełnienie aktualności zawartych w oficjalnym serwisie internetowym władz samorządowych.

  Za pośrednictwem internetu dostajemy do TMM listy od byłych milanowian, np. ostatnio z USA, od twórców kultury, którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla miasta. Dostajemy też listy zachęcające nas do działania w interesie mieszkańców.

  Jeśli chodzi o promocję, to warto również odnotować wydanie czterech nowych pocztówek na tematy milanowskie, których autorem jest członek naszego zarządu Mariusz Koszuta, wznowienie kilku innych pocztówek. Trzeba podkreślić, że nakłady tych pocztówek są śmiesznie niskie (po 250 sztuk każdy temat), takie jest po prostu zapotrzebowanie, nic na tym nie zarabiamy, ale chcemy kontynuować ten rodzaj działalności, bo pocztówki są mieszkańcom potrzebne. Należy podkreślić, że bez wykonania tych pocztówek w czynie społecznym przez Kol. M. Koszutę, nie wyobrażamy sobie tej formy promocji, bo każdy profesjonalista artysta plastyk każe sobie za to zgodnie z cennikiem zapłacić, a TMM na to nie stać.

  Jako element promocji wypada odnotować piękny finisaż, który członek naszego zarządu p. Grażyna Śniadewicz zorganizowała w Galerii Ars Longa, a było to ukoronowanie obchodów 80-lecia Jedwabiu z Milanówka, w którą to imprezę, a raczej cykl imprez, zaangażowanych było wielu naszych członków. Wkład Kol. Grażyny Śniadewicz, jej dzieci studiujących nawiasem mówiąc różne dziedziny sztuki, był znaczny. I myślę, że nieobecny już niestety wśród nas jej mąż Robert ma dużą satysfakcję przyglądając się tym poczynaniom.

  Jeśli chodzi o promocję, to wspieraliśmy wiceprezesa TMM Kol. Włodzimierza Starościaka i Miejski Ośrodek Kultury w przygotowaniu nowej oprawy graficznej i merytorycznej "Galerii Historycznej Milanówka". Przypomnę, że małe muzeum miasta to był pomysł TMM, zrealizował go MOK, bo ma warunki. Początkowa lokalizacja w Muzeum Szczepkowskiego nie była szczęśliwa, obecna - w centrum miasta - daje nadzieję - że wreszcie pod opieką Włodzimierza Starościaka, znającego historię Milanówka, będzie funkcjonować w interesie upowszechniania wiedzy o mieście i jego historii. Galerię Historyczną zwiedza coraz więcej osób, również przyjezdnych, np. gościliśmy 30-osobową grupę niewidomych z pow. grodziskiego. Teraz zwłaszcza po przeniesieniu Galerii do większego pomieszczenia na parterze gmachu poczty znacznie łatwiejszy jest do niej dostęp, można zaprezentować więcej eksponatów i widać, że nabrała życia, bo coraz częściej jest odwiedzana.

  Dążąc do promocji wiedzy o mieście wśród mieszkańców miasta współpracowaliśmy w ub. roku przy realizacji dwóch filmów o Milanówku, z których jeden poświęcony jest życiu miasta w różnych dziedzinach, drugi zaś - problematyce ochrony środowiska i selektywnej zbiórce odpadów. Przypomnijmy, że Milanówek realizując inicjatywę ówczesnego szefa Referatu Ochrony Środowiska, obecnie burmistrza, Jerzego Wysockiego, był jednym z pierwszych miast w Polsce, który podjął ten trud walki o czyste środowisko. Mamy pewne plany zrealizowania innych filmów o Milanówku, m.in. o placówkach służących mieszkańcom, jak np. Straż Miejska, OSP, Policja - aby przybliżyć ich pracę zwłaszcza młodzieży.

  W dziale promocja mieści się też turniej wiedzy o powiecie grodziskim (jest tam też tematyka milanowska) - organizowany wspólnie z władzami powiatu (które patronują i fundują nagrody), ZS nr 2 im, Bema i TMM. W tym roku finał już po raz drugi odbędzie się 20 marca w ramach tzw. Bemonaliów, czyli święta patrona szkoły.

 2. Współpraca z burmistrzem, władzami samorządowymi i MOK-iem m.in. polegała na opiniowaniu niektórych dokumentów, udziale w konsultacjach dot. różnych planów miejskich, przekazywaniu uwag i wniosków z zebrań dot. spraw miasta, spraw porządkowych mających na celu usprawnienie życia w mieście. Prawie wszystkie wnioski były załatwiane pozytywnie. Zgłaszaliśmy też wnioski dot. inicjatywy Przejrzysta Polska.

  Zgłaszaliśmy wnioski w sprawie przyznania wyróżnienia w postaci Milanowskiego Liścia Dębu.

  Wspólnie z MOK-iem organizowaliśmy różne spotkania z tzw. ciekawymi ludźmi, jak np. z autorem wielu książek o Grodzisku Markiem Cabanowskim - w ub. roku w listopadzie.

  Nawiązaliśmy kontakt z nowym komendantem powiatowym policji w Grodzisku Krzysztofem Krzyżanowskim i komendantem Robertem Seligą w Milanówku. Opracowaliśmy jako zarząd TMM "Niebezpieczne miejsca w Milanówku" - przesłaliśmy wraz z mapką. Efekt tego trudno nam ocenić, ale ostatnio komendant Seliga poinformował nas, że panują nad sytuacją.

  Współpracujemy z Mazowieckim Towarzystwem Kulturalnym, m.in. uczestnicząc w konferencjach tej organizacji (Kol. Grażyna Witwicka-Kilar).

 3. Imprezy kulturalne - W mniejszym lub większym stopniu zaangażowania uczestniczyliśmy w innych imprezach lub po prostu wspieraliśmy je. Np. podarowaliśmy książki TMM o Milanówku - na rzecz finału konkursu muzycznego zorganizowanego przez Fundację Dzieciątka Jezus, a także książki na loterię w ramach Balu Ojców Miasta, z której dochód przeznaczony był na stypendia dla najzdolniejszych milanowian. Na loterię w czasie najbliższego Balu również podarujemy książki. Uważamy, że jeśli władze miasta w niewielkim może - ale zgodnym z możliwościami zakresie (i chwała im za to!) dofinansowują nasze książki, to część nakładów powinniśmy przeznaczać na słuszne społeczne cele! Robimy to i będziemy nadal robić!

  W naszej działalności staramy się pamiętać o ludziach Milanówka, którzy wnosili wkład zarówno w promocję naszego miasta, jak i w rozwój kultury polskiej. Bez wątpienia taką osobistością był muzyk Feliks Dzierżanowski. Zorganizowaliśmy więc - przy współpracy z MOK (generalnie to ? świetnie układająca się współpraca!) spotkanie z okazji 130. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci Feliksa Dzierżanowskiego - była to wspólna impreza TMM i MOK. Zaprezentowano licznie przybyłym gościom tzw. faktograf o życiu i pracy wybitnego muzyka, w którym wystąpili Hanna Makulec, Darek Biernacki, Leszek Kałuża. Głos zabierali członkowie rodziny Feliksa Dzierżanowskiego. Wystąpiliśmy z inicjatywą do Polskiego Radia, aby godnie odnotować te rocznice. W wyniku naszej interwencji nadana została godzinna audycja w PR nt. Feliksa Dzierżanowskiego z udziałem członków jego rodziny. Co więcej - w imieniu TMM przesłaliśmy - odpowiednio uzasadniając sprawę - pismo do działu fonografii Polskiego Radia - aby wydano dwupłytowy album z muzyką w wykonaniu Polskiej Kapeli Ludowej F. Dzierżanowskiego. Wychodzimy z założenia, że wkład tego wielkiego muzyka i milanowianina w upowszechnianie polskiej ludowej kultury muzycznej był tak wielki, że nie może pójść w zapomnienie.

 4. Współpraca ze szkołami układa się różnie, lepiej - gorzej, niektóre szkoły są zbyt pasywne (tak ja to oceniam!), ale ta współpraca istnieje, czy to przy okazji konkursów wiedzy o Milanówku, konkursów krasomówczych, spacerów edukacyjnych itp. Nie przesadzę, jeśli powiem, że najlepiej układa się współpraca z Zespołem Szkół nr 2 im. J. Bema przy ul. Wójtowskiej. Wspólnie organizujemy imprezy pod nazwą "Twórczy Milanówek" (ostatnio odbyła się już ósma z kolei), organizujemy konkurs wiedzy o powiecie grodziskim (w tym roku już po raz drugi!). Czy państwo zdają sobie sprawę, jak wielki wysiłek organizacyjny wkłada w realizację tych projektów dyr. Zespołu Szkól im. Bema p. Maria Osiecka, jak wielki wkład wnosi Pracownia Befana, czy Towarzystwo Miłośników Milanówka!? Dobrze, że istnieje stały zespół organizacyjny tej imprezy, który nie liczy się z czasem i chce kontynuować tę inicjatywę. Więcej znajdą państwo o "Twórczym Milanówku" w ostatnim "Biuletynie Miasta Milanówka" i w b. dobrze redagowanym miesięczniku "Bogoria".

  Wróćmy do współpracy ze szkołami. Kolejna szkoła z którą b. dobrze nam się współpracuje to Gimnazjum Społeczne, którego dyrektorem jest p. Urszula Kiełczewska. W ub. roku wspólnie zorganizowaliśmy II Konkurs Krasomówczy o puchary burmistrza nt. Milanówka pt. "A to Milanówek właśnie". Były to błyskotliwe, wręcz fantastyczne opowieści o mieście i ludziach naszego miasta.

  Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży historią miasta i jego walorami turystycznymi. Uczestnicy mieli zadanie zaprezentowania barwnym językiem wybranych przez siebie zdarzeń i faktów związanych z naszą małą ojczyzną.

  Jury w składzie Zofia Szymańska, Jacek Łocz i Dariusz Biernacki (przewodniczący) wysłuchało 9 uczestników w kategorii szkół podstawowych i przyznało: I nagrodę i Puchar Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego ? Olimpii Tomaszewskiej z Zespołu Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi, II nagrodę ? Karinie Rulskiej z Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej, III nagrodę ? Aleksandrze Kamienieckiej z ZS nr 1.

  W kategorii szkół gimnazjalnych wysłuchano wystąpień 5 osób. Przyznano: I nagrodę i Puchar Burmistrza Miasta Milanówka ? Mariuszowi Korycińskiemu z ZS nr 1, II nagrodę ? Dominice Tomaszewskiej, III nagrodę ? Robertowi Całusowi z ZS nr 1.

  Laureaci konkursu przedstawili ciekawe i barwne wypowiedzi na temat miasta i wydarzeń w Milanówku, a zwłaszcza architektury i przyrody, historii niektórych willi, a ponadto wielu z uczestników kursu zademonstrowało co należy szczególnie podkreślić, bo to dobrze świadczy o naszych szkołach (i nauczycielach!) - bardzo dobrą dykcję. Wyrazy uznania należą się nauczycielom, którzy wnieśli duży wkład pracy w przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Przedstawiciel TMM każdemu z nich, w dowód uznania wraz z dyplomem-podziękowaniem, wręczył najnowszą książkę ?Milanówek ? Mały Londyn?. Imprezie towarzyszyły piękne występy dzieci z zespołów szkół nr 1 i nr 3 nawiązujące tematycznie do rozpoczynającej się wiosny. Zarząd TMM dokonał w kilka dni później oceny konkursu i postanowił kontynuować organizowanie konkursów krasomówczych co dwa lata naprzemian z konkursami wiedzy o Milanówku.

  W roku szkolnym 2005/6 odbędzie się V konkurs wiedzy o Milanówku dla młodzieży szkolnej, a jego zmieniony i udoskonalony regulamin zostanie przekazany szkołom w najbliższych dniach. TMM dziękuje MOK-owi i wszystkim uczniom za udział w konkursie, pedagogom za pomoc w jego przeprowadzeniu, a burmistrzowi J. Wysockiemu za wspieranie upowszechnia wiedzy o naszej małej ojczyźnie, co zawsze z satysfakcją podkreślił kilkakrotnie dyr. Muzeum Niepodległości dr Andrzej Stawarz. Dr Stawarz wyraża pogląd, że dobrze musi się dziać w gminach, które cenią własne historyczne korzenie i potrafią je pielęgnować w interesie swojej małej ojczyzny!

  Spacery edukacyjne - udało nam się zorganizować tylko jeden - jest to zasługa sekretarza TMM Kol. Elżbiety Siwek, współpracował Kol. Andrzej Zegarek i kilka innych osób, jak np. Kol. Mariusz Koszuta. Przypomnę, że spacer po określonej trasie ulicami miasta ma na celu poinformowanie uczestników takiego spaceru o najciekawszych wydarzeniach, które miały miejsce w mijanych domach, o ludziach z nimi związanych itp.

 5. Prace licencjackie i magisterskie o Milanówku. Niektóre inicjujemy, niektóre wspieramy. I robimy to b. chętnie. Wychodzimy z założenia, że każda tego rodzaju praca wzbogaca wiedzę o naszym mieście. Nic dziwnego, że burmistrz Jerzy Wysocki ? na wniosek TMM ? postanowił zrealizować pomysł zebrania w jednym miejscu wszystkich prac licencjackich i magisterskich o Milanówku w jednym miejscu, a zadanie to powierzył Miejskiemu Centrum Informacji (ul. Warszawska 32). W ostatnim roku wspieraliśmy prace licencjackie (2) magisterskie (2) radą, udostępnianiem dokumentów, książek itp.

  Nawiązaliśmy współpracę z dyr. Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku mgr inż. Wiesławą Majak. Z inicjatywy TMM w Radiu Bogoria odbyła się półgodzinna audycja nt. archiwum, przedstawicielki archiwum gościły na posiedzeniach zarządu TMM i dzieliły się z nami ciekawymi informacjami o pracy tej placówki. W dniu 7 czerwca br. w MOK-u zorganizowaliśmy spotkanie z dyr. Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku mgr inż. Wiesławą Majak i jej współpracownikami. Archiwum, które od niedawna znajduje się w Milanówku, jest specjalistyczną placówką o zasięgu ogólnopolskim i koncentruje swoją działalność na przechowalnictwie dokumentacji finansowej i osobowej. Warto wiedzieć, że powierzchnia przechowalnicza zapewnia możliwość przechowywania do 100 kilometrów akt! Archiwum mieści się przy ul. Okrzei 1 w części budynków odkupionych przez państwo od MIFAM-u.

 6. Upowszechnianie wiedzy o powiecie grodziskim. Rozpoczęliśmy spotkania z autorami książek o poszczególnych gminach powiatu (Marek Cabanowski mówił o swoich książkach poświęconych Grodziskowi). Ostatnio spotkaliśmy się ze Sławomirem Kamińskim, autorem książki o Jaktorowie. W najbliższym czasie przewidujemy spotkanie z autorkami: przewodnika po Podkowie Leśnej i broszury o Żabiej Woli. Będziemy tę inicjatywę kontynuować, ponieważ chcielibyśmy przedstawić naszym członkom wszystkie gminy powiatu grodziskiego. W tym roku, m.in., chcemy zorganizować spotkanie z historykiem z Baranowa nt. Kasków, które obchodzą 650-lecie swojego istnienia. Generalnie jesteśmy otwarci na tego rodzaju kontakty z innymi stowarzyszeniami regionalistów, ale na nasze zaproszenia reaguje wysyłając swoich przedstawicieli głównie Tow. Przyjaciół Brwinowa.

 7. Wydawnictwa. W ub. roku opublikowaliśmy tylko jedną, ale b. obszerną książkę "Milanówek - miejsce magiczne", promocja odbyła się dwukrotnie w grudniu - w Teatrze Letnim przy wypełnionej sali i w czasie "Twórczego Milanówka". W tym roku planujemy trzy książki: album fotograficzny (praca zbiorowa pod kierunkiem M. Koszuty), którego zapowiedź obejrzeliśmy na wystawie w czasie "Twórczego Milanówka" w grudniu ub. roku, "Parafię Matki Bożej Bolesnej" E. Siwek i mój kolejny tom - antologię artykułów i wspomnień, sylwetek ludzi, opisów wydarzeń pod roboczym, tytułem "Milanówek ? ludzie i wydarzenia". Na polu wydawniczym godna podkreślenia jest dobra współpraca z Offsetową Drukarnią Arkuszową w Grodzisku Maz., która zawsze wywiązuje się z terminów i, co najważniejsze, nie zawyża kosztów produkcji.

  Prof. dr hab. Mirosława Opałło, nasza honorowa prezes i pierwsza prezes TMM, wzięła udział w sesji historycznej w W-wie w końcu maja, w czasie której wręczono nagrody za najlepsze książki o W-wie i Mazowszu w roku ubiegłym. Tą nagrodą, którą odebrała prof. Opałło, był Dyplom Honorowy przyznany książce "Milanówek - Mały Londyn" wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Historii w W-wie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i kilka innych organizacji.

 8. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ub. roku w szeregach TMM zrodził się pomysł zorganizowania Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MUTW). Z inicjatywą wystąpiła Kol. Dominika Inkielman. Idea zyskała również wsparcie burmistrza, zrozumienie ze strony dyrekcji MOK-u, który bardzo pomógł nam w organizacji pierwszych spotkań. TMM chwilowo przyjął MUTW pod swoje skrzydła, ale nie wykluczone, że Uniwersytet usamodzielni się i w przyszłym roku oświatowym będzie działał jako samodzielna organizacja. Grodzisk chyba nam pozazdrościł i w tym roku również uruchomił własny uniwersytet, chociaż - co godne uwagi - w naszym również uczestniczy sporo osób z Grodziska. Podobno Podkowa Leśna nosi się z podobnym zamiarem.

  Niektóre tematy MUTW to - zdrowa żywność, usługi Szpitala Zachodniego, leczenie kręgosłupa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; była też ekologia wraz z pięknym filmem. Będzie wkrótce język polski - bo mamy Rok Języka Polskiego.

  Przypomnę, że spotkania co dwa tygodnie, od lutego - czyli w najbliższą środę - już na stałe w świetlicy OSP przy ul. Warszawskiej.
>

Reasumując można chyba uznać miniony rok za udany, chociaż odczuwaliśmy pewien niedosyt, ale to dobrze, bo to świadczy, że nie spoczęliśmy na laurach.

Kończąc należy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań statutowych TMM.

(Z raportu wygłoszonego przez prezesa TMM Andrzeja Pettyna w czasie dorocznego spotkania członków i sympatyków Towarzystwa 4 lutego 2006 r.)

Andrzej Pettyn
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne