12 lat działalności
| 2010-04-03 16:23:46 | drukuj

W 2006 r. zamykamy 12. rok działalności Towarzystwa Miłośników Milanówka. 12 lat to mało i dużo. Mało zważywszy czas działalności wielu innych organizacji regionalnych, ale stosunkowo dużo - jeśli zsumuje się dorobek TMM w tym okresie.

Milanówek ma bogate tradycje działalności społecznej, które inspirują obecnych mieszkańców do pomnażania dorobku i nowych inicjatyw. W ponad 100-letniej historii działało tu wiele stowarzyszeń, związków i różnych innych organizacji kulturalnych, sportowych i młodzieżowych (nie licząc partii politycznych) zrzeszających mieszkańców. Najstarsze to Milanowskie Towarzystwo Letnicze (1908), którego działalność z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. uległa zawieszeniu, a po wojnie, mimo wielokrotnie ponawianych prób, już nigdy nie udało się jej reaktywować, ponieważ nie było ku temu sprzyjającego klimatu politycznego, a ówczesne władze komunistyczne podjęły decyzję o przekazaniu majątku organizacji miejskiemu likwidatorowi.

W 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Milanówka, ale praktycznie nie zdążyło rozwinąć normalnej działalności statutowej, bo szybko uległo samorozwiązaniu. W 1994 r. powołano Towarzystwo Miłośników Milanówka, które od samego początku podjęło bardzo ożywioną działalność stając się niejako kontynuatorem programowych tradycji Milanowskiego Towarzystwa Letniczego. Wyraża się to w kształtowaniu aktywnych postaw społecznych na rzecz rozwoju Milanówka jako miasta-ogrodu, ochrony jego środowiska przyrodniczego oraz w upowszechnianiu wiedzy o historii, ludziach i dniu dzisiejszym miasta, zwłaszcza w środowiskach młodzieży szkolnej.

TMM od samego początku dało się poznać lokalnej społeczności jako organizacja twórcza intelektualnie i programowo. W tym 10-letnim okresie Towarzystwo zgłosiło wniosek zmiany herbu miasta i przyczyniło się do jego realizacji, zainicjowało obchody 100-lecia Milanówka i aktywnie uczestniczyło w realizacji 2-letniego programu obchodów, na które złożyło się ponad 60 projektów przygotowanych przez TMM i inne milanowskie organizacje i placówki oświatowe, które TMM pozyskało do współpracy przy realizacji rozlicznych projektów. Towarzystwo zainicjowało regularne wydawania książek o Milanówku i w tym 12-letnim okresie wydało 15 pozycji (niektóre doczekały się nawet wznowień) oraz zorganizowało przy współpracy z MOK-iem cztery interesujące wystawy: "Artyści plastycy w 100-letniej historii Milanówka", "Milanówek na starej fotografii", "Jedwab z Milanówka", "Kapliczki przydrożne w Milanówku i na Mazowszu"; ponadto wspólnie z MOK-iem TMM zorganizowało dwie wystawy międzynarodowe plastyki dziecięcej. Jedna z nich ("Moja Mała Ojczyzna") zgromadziła 450 prac plastycznych z 24 krajów i stała się prawdziwym wydarzeniem artystycznym. Towarzystwo współpracowało przy organizacji wystawy "50 lat później w Milanówku" dla upamiętnienia pierwszej powojennej wystawy polskich artystów plastyków. W 2002 r. TMM - przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK - zorganizowało wystawę fotograficzną "60 lat działalności Sióstr Urszulanek na terenie Milanówka", a w 2003 r. podobną wystawę z okazji 75-lecia parafii św. Jadwigi. Twórcą obu wystaw fotograficznych był członek zarządu TMM, artysta plastyk Mariusz Koszuta. W 2002 r. wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie zorganizowano w tej placówce "Dzień Milanówka". W 2005 r. - na zaproszenie Muzeum Niepodległości - Towarzystwo Miłośników Milanówka wzięło udział w pierwszej edycji spotkań mistrzów małych ojczyzn, co potraktowaliśmy nie tylko jako wielkie wyróżnienie, ale i dowód uznania dla naszej działalności.

Trzykrotnie zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla przewodników PTTK z W-wy, aby przygotować kadrę do oprowadzania mieszkańców stolicy po Milanówku i jego placówkach w formule jednodniowych wycieczek. Wspomniany członek TMM Mariusz Koszuta kilkakrotnie prowadził społecznie warsztaty plastyczne dla młodzieży harcerskiej (ZHP), a inny członek TMM Włodzimierz Starościak również społecznie zorganizował i poprowadził warsztaty malowania na jedwabiu.

Członkowie TMM dali się poznać jako współorganizatorzy obchodów 70-lecia i 75-lecia parafii św. Jadwigi, 80-lecia milanowskiego jedwabnictwa (m.in. zorganizowano wielką wystawy "Sztuka na jedwabiu" w Galerii Ars Longa, opracowano piękny katalog wystawy). TMM włączyło się w organizację obchodów 25-lecia parafii Matki Bożej Bolesnej, która pełni ważną rolę w południowej części miasta. (sekretarz TMM Elżbieta Siwek pisze książkę nt. historii i rozwoju tej parafii, której wydanie zaplanowano w 2006 r.).

Godne uwagi są organizowane przez TMM spotkania problemowe z udziałem mieszkańców (np. na temat architektury i aktualnych tendencji w budownictwie na terenie miasta - z udziałem autorki książki "Architektura Milanówka" dr Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, udziału milanowian w bitwie pod Monte Cassino), czy spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi w Milanówku lub związanymi z naszym miastem (np. z politologiem dr Elżbietą Potocką o Korei Północnej po jej powrocie z tego kraju i z jej mężem red. Jackiem Potockim - po powrocie z Bagdadu tuż przed wybuchem wojny, z byłym dyrektorem WKD Stanisławem Kaczorowskim nt. historii i przyszłości kolejki, z komendantem Policji Markiem Mirosławem Borkowskim nt. aktualnych problemów bezpieczeństwa w mieście).

Nawiązaliśmy współpracę z dyr. Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku mgr inż. Wiesławą Majak. Przedstawicielki archiwum gościły na posiedzeniach zarządu TMM i dzieliły się z nami informacjami o pracy tej placówki, dla lokalnej społeczności zorganizowaliśmy spotkanie z dyr. Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku mgr inż. Wiesławą Majak i jej współpracownikami, wychodząc z założenia, że wiedza o pracy tej placówki, która dopiero od niedawna znajduje się w Milanówku, jest ważna dla mieszkańców, gdyż jest to specjalistyczna placówka o zasięgu ogólnopolskim i koncentruje swoją działalność na przechowalnictwie dokumentacji finansowej i osobowej, co dla osób przechodzących na emeryturę lub renty ma istotne znaczenie.

Do ciekawszych należy zaliczyć imprezę kulturalną pod nazwą "Makówka z Milanówka" zorganizowaną z okazji wydania przez TMM bajek nie żyjącego już znanego pisarza, a byłego mieszkańca Milanówka, tłumacza wszystkich dzieł Szekspira na język polski, Macieja Słomczyńskiego - z udziałem przybyłych z Krakowa żony i córki pisarza. Warto podkreślić, że książkę zilustrowały dzieci ze szkół milanowskich. Był to plon międzyszkolnego konkursu.

Członek honorowy Towarzystwa, wybitny filmowiec dokumentalista Szymon Wdowiak wielokrotnie prezentował w Miejskim Ośrodku Kultury swój twórczy dorobek, na który złożyły się filmy z dalekich podróży oraz filmy dokumentalne poświęcone najpiękniejszym krainom Polski.

Dobrze układa się współpraca ze szkołami, m.in. dla szkół, które są zainteresowane taką formą działalności organizowane są spacery historyczno-edukacyjne po mieście. Zorganizowano już cztery konkursy wiedzy o Milanówku (w maju 2006 r. - pod patronatem burmistrza Jerzego Wysockiego - odbędzie się już piąty) i dwa konkursy krasomówcze we współpracy z Gimnazjum Społecznym.

Sztandarową imprezą kulturalną, którą wspólnie organizują: Zespół Szkół im. J. Bema przy Wójtowskiej, Pracownia Projektu i Stylizacji Sylwetki "Befana" i Towarzystwo Miłośników Milanówka jest "Twórczy Milanówek - Twórczy Powiat". Impreza ta ma na celu prezentację dorobku mieszkających w naszym mieście twórców profesjonalistów i utalentowanych amatorów. Łącznie odbyło się już osiem edycji tej imprezy, która zyskuje coraz większe uznanie w oczach milanowskiej społeczności i również dobrze służy edukacji młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. J. Bema, która każdorazowo uczestniczy w przygotowaniach i prowadzeniu przeglądów artystycznych pod nazwą "Twórczy Milanówek - Twórczy Powiat".

Warto podkreślić, iż w dotychczasowych imprezach z tego cyklu m.in. wzięli udział: śpiewak operowy Dariusz Biernacki, poetki Barbara Biczyk, Elżbieta Lisowa i Bożena Starościak (które zaprezentowały zbiory swoich wierszy głównie poświęconych naszej "małej ojczyźnie"), językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, kompozytor i multiinstrumentalista Jerzy Czechowicz, autor i twórca kabaretowy Paweł Dłużewski, mieszkająca w naszym mieście autorka popularnych w Polsce powieści Katarzyna Grochola, autorzy książek poświęconych anegdocie literackiej i historycznej Andrzej i Remigiusz Pettynowie, publicysta i autor wielu książek Michał Radgowski, kompozytorka i śpiewaczka Małgorzata Wałaszek, podróżnik, fotografik i filmowiec dokumentalista Szymon Wdowiak, rajdowiec i kolekcjoner zabytkowych samochodów Tomasz Skrzeliński, dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny Włodzimierz Szaranowicz, aktor i reżyser Andrzej Zaorski, autor książki o początkach polskiej radiofonii i zarazem były prezes TVP i Polskiego Radia Ryszard Miazek, ceniony filmowiec Hubert Drapella ("Pan Samochodzik" i inni) - wszyscy to mieszkańcy Milanówka. Ponadto kilkakrotnie śpiewał zespół Pokoju Znak, muzycy i wokaliści z zespołu Trapiści, chór Cantabile z parafii św. Jadwigi i Lacrimoza z parafii Matki Bożej Bolesnej, solista i mistrz ballady Jacek Łocz. Swoją twórczość w zakresie sztuk plastycznych na wystawach zorganizowanych w ramach imprez z cyklu "Twórczy Milanówek - Twórczy Powiat" prezentowali m.in. artyści plastycy Janusz Dworak, Agnieszka Krzysiak (obrazy malowane na jedwabiu) Danuta Rożnowska-Borys, Karol Słowik, Włodzimierz Starościak, Mariusz Koszuta (m.in. grafika użytkowa). Na rok przed przyznaniem Nagrody Nike zaprezentowaliśmy wiersze milanowskiego poety Jarosława Marka Rymkiewicza "Zachód słońca w Milanówku" - w interpretacji młodzieży z powiatowych szkół licealnych. Przy współpracy z TMM - w kontekście nagrody "Nike" dla J. M. Rymkiewicza - prestiżowy tygodnik "Polityka" zamieścił obszerny reportaż o "małej ojczyźnie" jaką jest Milanówek i jej mieszkańcach, którzy podejmują wiele inicjatyw na rzecz ożywienia działalności kulturalnej. Ponadto w czasie jednej imprezy z cyklu "Twórczy Milanówek - Twórczy Powiat" swoje własne wiersze recytowała utalentowana młodzież z obu szkół licealnych (zarazem tzw. powiatowych) w Milanówku.

W programie "Twórczego Milanówka - Twórczego Powiatu" zawsze znajdują się pokazy mody, m.in. miejscowych firm BEFANA, COBRA, Juliusza Szewczyka ZPWO - przy czym każdorazowo stroje prezentują urodziwe modelki - uczennice Zespołu Szkół im. J. Bema. W ramach towarzyszącego imprezie kiermaszu oferuje się różnego rodzaju wyroby - rękodzieło artystyczne, biżuterię, świąteczne ozdoby, dzieła sztuki, rośliny ozdobne, tkaniny artystyczne, wyroby z ceramiki, kalendarze milanowskie, wydawnictwa o mieście Towarzystwa Miłośników Milanówka itp. W przyszłości planujemy szerszą prezentację dorobku wydawniczego powiatu grodziskiego. Imprezę "Twórczy Milanówek - Twórczy Powiat" sponsoruje wiele mniejszych i większych firm milanowskich, którym organizatorzy przekazują publiczne podziękowanie, a ich nazwy są drukowane w kolejnych katalogach-zaproszeniach.

W opisie działalności TMM nie można pominąć konkursów wiedzy o powiecie grodziskim. Wspólnie z Zespołem Szkół im. J. Bema zorganizowano w 2005 roku pierwszy taki konkurs, który miał na celu upowszechnienie wiedzy o powiecie w środowisku młodzieży uczęszczającej do tzw. "szkoły powiatowej", miał pogłębić integrację i lepszą współpracę na polu upowszechniania wiedzy o tym czym jest powiat w świetle nowej struktury samorządu terytorialnego i generalnie miał na celu przekazywanie wiedzy o dorobku i rozwoju gmin i miast wchodzących w skład powiatu. Powodzenie pierwszej edycji tego konkursu zachęciło organizatorów do kontynuacji tej inicjatywy w interesie lepszej integracji lokalnej społeczności w ramach powiatu grodziskiego.

Warto wiedzieć, że członkowie Towarzystwa inicjują prace i pomagają studentom w przygotowaniu prac licencjackich i magisterskich na tematy związane z Milanówkiem. W ciągu ostatnich pięciu lat powstały dwie prace licencjackie i 4 magisterskie. W przygotowaniu praca magisterska o nazewnictwie miejskim na przykładzie Milanówka. Autorką jednej z prac magisterskich jest sekretarz TMM Elżbieta Siwek, która poświęciła ją działalności dydaktycznej i wychowawczej Szkoły Powszechnej im. ks. P. Skargi w okresie międzywojennym. Członek TMM Katarzyna Chrudzimska-Uhera obroniła pracę doktorską poświęconą twórczości profesora Jana Szczepkowskiego, który wiele swoich prac rzeźbiarskich (m.in. projekty pomników Moniuszki i Bogusławskiego) stworzył w milanowskiej pracowni, a która po jego śmierci przekształciła się w prywatne Muzeum Jana Szczepkowskiego.

Towarzystwo współpracuje z władzami samorządowymi w zakresie promocji miasta w mediach i różnego rodzaju publikacjach książkowych i internetowych, zgłasza pod adresem władz propozycje (i postulaty!) usprawnienia życia w mieście oraz formułuje propozycje dotyczące upowszechniania kultury, troski o środowisko, priorytetów inwestycyjnych, poprawy bezpieczeństwa i edukacji młodzieży w duchu regionalizmu. Bieżące informacje o działalności TMM ukazują się w milanowskim "Biuletynie", w tygodniku "Życie Żyrardowa", w miesięcznikach "Wspólny Powiat" i "Bogoria" oraz w Radiu Bogoria (94,5 FM), głównie w ramach tzw. Dnia Milanówka emitowanego w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.30, 10.30 i 11.30. Od 9 lat większość z tych audycji prowadzi społecznie niżej podpisany członek TMM. Towarzystwo bardzo sobie ceni współpracę z Radiem Niepokalanów, którego reporterka Agnieszka Goleniak utrzymuje stały kontakt z TMM i bardzo często zamieszcza w bieżących audycjach Radia Niepokalanów relacje nie tylko o działalności Towarzystwa, ale i o tym co się dzieje w naszym mieście ze szczególnym uwzględnieniem życia religijnego. TMM rewanżuje się popularyzując audycje Radia Niepokalanów i zachęcając do ich słuchania. Dużą satysfakcję sprawił działaczom TMM wielokrotny udział w prezentacji dorobku Milanówka w ramach ogólnopolskich programów Polskiego Radia (m.in. kilka razy w dwugodzinnym "Wieczorze z Milanówkiem" w Programie I) oraz w "Radiu dla Ciebie" (godzinne i kilkuminutowe audycje).

Towarzystwo blisko współpracuje z obu milanowskimi bibliotekami przyczyniając się do popularyzacji czytelnictwa. Szczególnie bliska jest współpraca z Biblioteką Parafialną im. Biskupa Jerzego Modzelewskiego polegająca m.in. na pozyskiwaniu nowych pozycji do księgozbioru. Doceniło to Bractwo Kawalerów Gutenberga przekazując w darze blisko 300 nowych i bardzo wartościowych książek.

W 2002 roku Towarzystwo zainicjowało ustanowienie nagrody za wartościową działalność społeczną na rzecz miasta w postaci Milanowskiego Liścia Dębu, którą przyznaje co roku burmistrz miasta na wniosek kapituły, w której reprezentują TMM dwie osoby. Jedną z trzynastu do tej pory uhonorowanych osób jest członek zarządu TMM dr Barbara Kaszycka, która od ponad 15 lat wraz ze współpracowniczkami prowadzi "sklepik charytatywny". Sklepik przyjmuje do sprzedaży nowe lub prawie nowe przedmioty, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze "sklepik" przeznacza na dofinansowywanie obiadów w szkołach uczniów z ubogich rodzin.

Jubileusz 10-lecia Towarzystwo uczciło pamiętając o obchodzonym wówczas Roku Armii Krajowej - z tej okazji w listopadzie 2004 r. wydano blisko 500-stronicową książkę "Milanówek - Mały Londyn", w całości poświęconą walce mieszkańców naszego miasta z okupantem hitlerowskim. Ta walka to piękna karta w historii Milanówka i dlatego Towarzystwo podjęło trud jej popularyzacji, aby w przyszłości nasza młodzież czerpała z niej siły i inspirację do pracy na rzecz miasta. Książka spotkała się z wieloma pozytywnymi opiniami recenzentów zamieszczonych w prasie centralnej (m.in. w "Rzeczpospolitej") i regionalnej. Warto podkreślić, że książka ta miała promocję nie tylko w Milanówku, ale i w Warszawie w Muzeum Niepodległości, gdzie zaprezentowali ją w bardzo pozytywnych wystąpieniach dwaj historycy - prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk. i dr Andrzej Stawarz - dyr. Muzeum Niepodległości. W czasie warszawskiej promocji z krótkim recitalem wystąpił członek naszej organizacji Jacek Łocz, m.in. śpiewając wiersze Bożeny Starościak i Iwony Bułat we własnej oprawie muzycznej. Znany aktor Ryszard Bacciarelli odczytał fragment wspomnianej książki dotyczący wkroczenia Armii Czerwonej do Milanówka w styczniu 1945 r. - we wspomnieniach Stanisława Markowskiego. Dodajmy, że zorganizowane w Muzeum Niepodległości stoisko z wydawnictwami książkowymi i pocztówkami o Milanówku cieszyło dużym powodzeniem, a sala wypełniona do ostatniego miejsca gośćmi z W-wy i z innych miast.

Rok 2005 zapisał się w działalności TMM jeszcze jedną piękną inicjatywą, która spotkała się z uznaniem i zainteresowaniem mieszkańców. W październiku 2005 r. - z inicjatywy członka naszego zarządu p. Dominiki Inkielman - powstał przy Towarzystwie MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, który skupił blisko 100 osób zainteresowanych tą formą działalności. Odbyło się - przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i poparciu burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego - wiele ważnych dla milanowskiej społeczności spotkań. Jedno z nich informowało o ważnej dla ludzie "trzeciego wieku" pracy Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. (wiedzę na ten temat przekazywała dyr. szpitala Krystyna Płukis wraz z najbliższymi współpracownikami), inne spotkanie poświęcone było potrzebie troski o środowisko (z udziałem burmistrza Jerzego Wysockiego i w połączeniu z prezentacją specjalnie w tym celu przygotowanego filmu - przy współpracy członków TMM). Z zainteresowaniem wysłuchano gawędy prezesa Polskiego Radia SA Andrzeja Siezieniewskiego nt. misji radia publicznego i perspektyw rozwojowych. Nie brakowało takich tematów, jak zdrowa żywność, problemy zdrowotne (schorzenia kręgosłupa, cukrzyca). W Roku Języka Polskiego podjęto trud zorganizowania cyklu spotkań z autorami najwybitniejszych językoznawców (mieszkający w Milanówku prof. J. Bralczyk) lub autorów cenionych słowników (mieszkający w Brwinowie autor znakomitego słownika synonimów "Gdy Ci słowa zabraknie" Wojciech Broniarek).

Wiele uwagi TMM poświęca działalności Galerii Historycznej Miasta Milanówka, którą przed laty zainicjowało Towarzystwo i która dopiero pod kierownictwem wiceprezesa TMM Kol. Włodzimierza Starościaka stała się żywym organizmem w strukturze miasta. W każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 osoby zainteresowane historią i dorobkiem miasta mogą ekspozycję zwiedzać, a wszystkich zainteresowanych oprowadza osobiście p. Starościak. Grupy (klasy szkolne itp.) mogą umawiać na zwiedzanie w terminach uzgodnionych telefonicznie z opiekunem Galerii (tel. 0-513-819-326). Przyjmuje się również grupy spoza Milanówka, m.in. w ub. roku gościła blisko 30-osobowa grupa niewidomych z Grodziska Maz. z przewodniczącym Związku p. Jerzym Orłem, która nie tylko wysłuchała opowieści w Galerii o historii Milanówka, ale i zwiedziła pod opieką przewodników najciekawsze zakątki historycznej (północnej) części naszego miasta.

W 2006 roku w przygotowaniu jest album fotograficzny, nad którym pieczę sprawuje artysta plastyk Mariusz Koszuta pod roboczym tytułem "Milanówek na dawnej fotografii", ponadto ukaże się wspomniana praca o Parafii Matki Bożej Bolesnej i kolejny (już czwarty!) tom antologii pod roboczym tytułem "Milanówek - ludzie i wydarzenia". Będzie w nim wiele tekstów nie tylko o wspaniałych ludziach, którzy jeszcze w okresie międzywojennym tworzyli podwaliny samorządności w Milanówku, ale i przez lata pomnażali dorobek tej miejscowości.

TMM skupia w swoich szeregach ludzi, którzy widzą sens w podejmowanych działaniach i dążą do integrowania dawnych i nowo zamieszkałych mieszkańców na rzecz wspólnej pracy dla naszej "małej ojczyzny", której na imię Milanówek. Cieszymy się, że nasze wieloletnie działania idealnie pokrywają się w ogłoszonym jesienią 2005 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programem "Patriotyzm jutra". To "patriotyczne jutro" realizujemy już od wielu lat i będziemy je realizować również w najbliższej przyszłości.

Prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka
Andrzej Pettyn
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne