Sparawozdanie z pracy Zarządu TMM w okresie 2002-2004
| 2010-04-03 16:15:12 | drukuj
Sprawozdanie z pracy Zarządu TMM
w okresie 2002-2004

1. Wprowadzenie

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym TMM w dniu 21 marca 2002 r. wybrano 11-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną. W osobnym głosowaniu poprzedzającym wybór zarządu dokonano wyboru prezesa. Obowiązki te powierzono Kol. Andrzejowi Pettynowi. Po trzech pierwszych kadencjach z dalszego pełnienia obowiązków prezesa TMM zrezygnowała prof. Mirosława Opałło, której serdecznie podziękowano za twórczy wkład w powstanie i rozwój naszej organizacji. W dowód uznania walne zgromadzenie przyznało prof. Opałło tytuł honorowego członka TMM. Tę samą godność walne zgromadzenie przyznało Kol. Zofii Żuławskiej, podkreślając jej rolę w upowszechnianiu wiedzy o historii Milanówka.

Zarząd po ukonstytuowaniu się pracował w składzie: Andrzej Pettyn - prezes, Teresa Kasztelanic i Włodzimierz Starościak - wiceprezesi, Elżbieta Freyberg - sekretarz, Teresa Chrudzimska - skarbnik oraz członkowie: Dominika Inkielman, Barbara Kaszycka, Mariusz Koszuta, Grażyna Śniadewicz, Maria Wdowiak, Maria Osiecka. Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej Zegarek - przewodniczący oraz członkowie: Hanna Makulec i Kazimierz Paćko. Po upływie 3 miesięcy IV kadencji z funkcji sekretarza i członka zarządu TMM zrezygnowała Kol. Freyberg a na jej miejsce w drodze kooptacji wybrano Kol. Elżbietę Siwek.

Zarząd TMM odbył w IV kadencji w latach 2002-2004 26 posiedzeń plenarnych protokołowanych (a ponadto odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń grup roboczych - nie protokołowanych, poświęconych technicznej realizacji konkretnych zadań, jak udział w Dniach Milanówka, Twórczym Milanówku, finałowi imprezy "Makówka z Milanówka" itp.). Tematyka zebrań zarządu była związana z realizacją przyjętego na wstępie kadencji planu pracy, uwzględniającego zadania wynikające ze statutu TMM (m.in. imprezy kulturalne, współpraca ze szkołami i władzami miasta, promocja Towarzystwa oraz miasta Milanówka). Dwukrotnie zorganizowano spotkanie noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury z udziałem członków TMM, przedstawicieli władz miasta i zaproszonych gości. Miało ono charakter informacyjno-integracyjny i służyło podsumowaniu dokonań w minionym roku oraz wymianie poglądów odnośnie przyszłej działalności.

Towarzystwo Miłośników Milanówka liczyło - wg stanu na dzień 31.03.2004 r. - 104 członków w tym 91 płacących na bieżąco. Przy czym warto zauważyć, że liczba członków od dość dawna utrzymuje się na tym samym poziomie i oscyluje w granicach 90-100 osób. Jedni się zapisują, inni nie odnawiają członkostwa. Z pewnością warto, aby przyszły zarząd przeprowadził analizę powodów rezygnacji, chociaż z rozmów z przedstawicielami innych organizacji regionalnych wynika, że wszędzie sytuacja jest podobna. W Milanówku bardzo często spotykamy się z deklaracjami: O, ja to się muszę do was zapisać! O, ja to was w pełni popieram! Wy to podejmujecie cenne inicjatywy, muszę się do was zapisać! I na tym się kończy. Gdyby szacunkowo zsumować liczbę tych osób deklarujących gotowość przystąpienia do TMM, to już powinno nas być ok. 300 członków. Ale nie jest, a szkoda, bo składki utrzymywaliśmy przez całą kadencję na tym samym poziomie: 30 zł i 15 zł emeryci i renciści. A i imprez zorganizowaliśmy bardzo dużo.


2. Współdziałanie z Władzami Miasta

W IV kadencji działalności Zarządu TMM kontynuowana była współpraca z Władzami Miasta, którą należy ocenić bardzo dobrze. Wielokrotnie na ręce burmistrza Wysockiego przekazywaliśmy interpelacje i wnioski wynikające z zebrań i spotkań, które zaowocowały korzystnymi zapisami m.in. w "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka w latach 2004-2020". Uczestniczyliśmy jako stowarzyszenie społeczne we wszystkich większych imprezach i uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze samorządowe i w ważnych dla teraźniejszości i przyszłości miasta dyskusjach, jak np. ostatnio na temat gospodarki odpadami komunalnymi.

W wyniku współpracy TMM z dyrektorem Muzeum Niepodległości dr. Andrzejem Stawarzem i władzami samorządowymi Milanówka zorganizowaliśmy w tej placówce w 2002 r. Dzień Milanówka. Wzięło w nim udział ok. 100 osób, w tym - 30 przewodników PTTK z Warszawy. Przypomnijmy, że w czasie spotkania burmistrz Jerzy Wysocki przedstawił aktualne problemy miasta, Katarzyna Chrudzimska-Uhera omówiła architekturę Milanówka, Włodzimierz Starościak - walory przyrodnicze miasta, a prezes Andrzej Pettyn - pracę TMM. Młodzi miłośnicy Milanówka - Sebastian Koszuta i Eliasz Bułynko ze Szkoły Podstawowej nr 2 - pięknie opowiadali o walorach naszego miasta, a przedstawiciele Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej - Elżbieta Siwek i Andrzej Zegarek przedstawili, w ramach zorganizowanej w Muzeum wystawy, plon konkursu dla milanowskiej młodzieży szkolnej "Ocalić od zapomnienia". Nie zabrakło stoiska z wydawnictwami o Milanówku. Następnego dnia w Milanówku zorganizowano kolejne praktyczne szkolenie dla przewodników PTTK z W-wy, połączone ze zwiedzaniem najciekawszych obiektów i placówek w mieście, jak Muzeum Szczepkowskiego czy Galeria Ars Longa. Szkolenie miało na celu zachęcenie przewodników PTTK do organizowania jednodniowych wycieczek: spacerów po Milanówku.

TMM przygotowało i przekazało Radzie Miasta propozycje uporządkowania nazewnictwa ulic przez wypracowanie propozycji kryteriów nadawania nazw nowym obiektom publicznym. Skierowaliśmy do Rady Miasta dwie konkretne propozycje, z których jedna doczekała się realizacji (skwer imienia Wacława Wdowiaka), druga jeszcze nie. TMM - współpracując w tym zakresie z członkami Środowiska Mielizna Obwodu Bażant - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - wyraża przekonanie, że w przyszłości nazwy nowych ulic utrwalą pamięć szczególnie zasłużonych milanowian, którzy w szeregach AK walczyli o naszą wolność.

Współdziałając z władzami samorządowymi uczestniczyliśmy w pracach Kapituły Milanowskiego Liścia Dębu - nagrody przyznawanej przez burmistrza miasta na wniosek członków kapituły. Godny podkreślenia jest fakt, że inicjatywa utworzenia nagrody wyszła od zarządu TMM, a statuetkę "Liścia" społecznie wykonał artysta plastyk Mariusz Koszuta.

Nasi członkowie wystąpili z inicjatywą zorganizowania Milanowskiego Forum Kulturalnego w celu wypracowania nowej formuły upowszechniania kultury w naszym mieście w oparciu o założenia "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka w latach 2004-2020. Forum - zorganizowane głównie przez Kol. Grażynę Śniadewicz i Kol. Mariusza Koszutę odbyło się w marcu, a wnioski poznamy w publikacjach, które ukażą się w "Biuletynie Miasta Milanówka". Warto podkreślić, iż jeden z głównych referatów wygłosiła prof. Mirosława Opałło.

W minionym roku dobrze układała się współpraca z nowym dyr. MOK-u Anną Biczyk. Zorganizowaliśmy kilka wspólnych imprez kulturalnych. Wypada podkreślić, iż kilkakrotnie otrzymaliśmy ze strony pracowników MOK-u bardzo cenną pomoc merytoryczną i techniczną przy realizacji najważniejszych imprez TMM.


3. Wydawnictwa

W okresie 2-letniej kadencji zarząd wydał 4 książki: 1/ W ciszę poezji zaklęci - tomik poezji o Milanówku Bożeny Starościak (książka ukazała się dzięki sponsorowi); 2/ Architektura Milanówka Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, wydanie II poszerzone; promocję książki połączono z prezentacją współczesnych tendencji w budownictwie na terenie Milanówka. 3) Milanówek - informator Andrzeja Pettyna i 4) "Makówka z Milanówka" - wiersze i bajki słynnego byłego milanowianina i pisarza Macieja Słomczyńskiego. Uczestniczyliśmy też w opracowaniu nowego dwujęzycznego (polsko-angielskiego) folderu o Milanówku. W ub. kadencji TMM rozpoczął wydawanie widokówek o tematyce milanowskiej, łącznie wydaliśmy 8 widokówek, które spotkały się z pełną aprobatą mieszkańców. Wypada podkreślić, że autorem społecznie wykonanych projektów tych pocztówek jest członek naszego zarządu, artysta plastyk Mariusz Koszuta. I dzięki tej pracy społecznej produkcja widokówek nie jest deficytowa. Przy małych nakładach możemy je publikować na granicy opłacalności. Jedna z widokówek poświecona tzw. drewnianej architekturze w Milanówku stała się doskonałym punktem wyjścia do zorganizowania w świetlicy OSP -wspólnie z OSP i Agencją Wydawniczą "Bożena" - wieczoru wspomnień na temat "budynków z duszą". W czasie spotkania zwrócono uwagę na potrzebę szczególnej troski dot. drewnianych zabytkowych willi, również w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Głos zabierali przedstawicieli OSP, burmistrz i mieszkańcy.

Nasze książki są w stałej sprzedaży w dwóch księgarniach w Milanówku i w obu kioskach przy stacji PKP i wciąż znajdują nabywców co zachęca nas do wydania kolejnych publikacji o naszym mieście. Są osoby, które na stałe wyjechały z Milanówka i o wielu tych książkach nie wiedzą. Apelujemy więc o ich popularyzowanie wśród przyjaciół i znajomych oraz członków rodzin. Nieodpłatnie przekazaliśmy niewielką ilość książek na rzecz ?Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? J. Owsiaka styczeń 2004 r. Należy podkreślić, że największy wkład w sprzedaż książek wniosły panie Maria Wdowiak, Teresa Chrudzimska, Barbara Kaszycka, Elżbieta Siwek i Kol. Andrzej Zegarek. Osoby te prowadziły sprzedaż książek w ramach Dni Milanówka, Twórczego Milanówka i innych imprez oraz na bieżąco dostarczały wydawnictwa do księgarń i kiosków. Paczki z wydawnictwami są jednak rozrzucone po różnych prywatnych domach, ponieważ TMM nie posiada własnego magazynu. Poważnym problemem jest więc brak siedziby TMM w centrum Milanówka choćby z jedną szafą, w której byłby podręczny zestaw wszystkich wydawnictw i bieżące archiwum TMM. Tymczasem segregatory z podstawowymi dokumentami trzeba przywozić do MOK-u na kolejne zebrania i zabierać do domów prywatnych członków zarządu TMM, aby ponownie je przywozić na następne zebranie. Mimo trudności lokalowych pracę na polu wydawniczym i dystrybucji książek o Milanówku powinniśmy kontynuować, ponieważ książki utrwalają wiedzę o naszym mieście, promują miasto i przyczyniają się do lepszej integracji nowych mieszkańców.

Nasuwa się jednak wniosek oczywisty: dla dalszego, sprawnego funkcjonowania zarządu TMM absolutnie niezbędne byłoby uzyskanie niewielkiego pomieszczenia, w którym zaistniałaby możliwość gromadzenia materiałów dotyczących historii Milanówka, dokumentacji TMM, różnego rodzaju pism, rozproszonych wśród członków Towarzystwa materiałów, naszych wydawnictw itp. Dziesięcioletnia działalność Towarzystwa (rocznica mija w sierpniu br.) skutkuje nagromadzeniem się różnego rodzaju cennych zbiorów dokumentujących ożywioną działalność TMM, a także i historię Milanówka, zbiorów które wymagają odpowiedniego, uporządkowanego przechowywania - w jednym miejscu. Obecnie znajdują się w domach prywatnych 4 różnych osób i - niestety! - są nieuporządkowane.


4. Imprezy kulturalne i poświęcone historii miasta

Naszą sztandarową imprezą, w której ważną rolę odgrywa członek Zarządu TMM Maria Osiecka, a także członek TMM Jacek Łocz jest "Twórczy Milanówek" - impreza wielowątkowa (muzyka, literatura, sztuka, wspomnienia), promocja lokalnych profesjonalistów i utalentowanych amatorów. Ta impreza, którą zorganizowano dwukrotnie w 2002 i 2003 r., raz w 2004 r. (łącznie w obu ostatnich kadencjach odbyła się sześć razy!) to wspólne dzieło Zespołu Szkół im. J. Bema przy ul. Wójtowskiej, Pracowni Projektu i Stylizacji Sylwetki ?Befana? oraz Towarzystwa Miłośników Milanówka. Przez gościnne mury popularnego "Ekonomika" przewinęło się w minionej kadencji wielu milanowskich twórców, m.in. aktor i reżyser Andrzej Zaorski, twórca kabaretowy Paweł Dłużewski, filmowiec i fotografik Szymon Wdowiak, znana pisarka Katarzyna Grochola, ceniony w Polsce (i mieszkający w Milanówku) językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, znany publicysta (rodem z Milanówka) Michał Radgowski, artyści malarze - Janusz Dworak i Włodzimierz Starościak, artyści plastycy - absolwenci ASP: Agnieszka Krzysiak i Mariusz Koszuta, piosenkarz Jacek Łocz, zespół muzyczny "Pokoju Znak - Trapiści" (twórcy Mszy Beatowej Katarzyny Gaertner pochodzą z Milanówka!), kompozytorka i wykonawczyni Małgorzata Wałaszek. W pokazach mody uczestniczyły m.in. znane w Polsce milanowskie firmy Befana i Cobra.

Pomagaliśmy w zbieraniu materiałów do kolejnych prac licencjackich i magisterskich nt. Milanówka. Jedna z tych prac powstaje na temat parafii św. Jadwigi, inna na temat czynu zbrojnego mieszkańców Milanówka w okresie II wojny światowej. Wreszcie powstaje też praca licencjacka na temat Milanówka jako miejscowości o tradycjach letniskowych. Z satysfakcją notujemy, że członek TMM mgr Katarzyna Chrudzimska-Uhera obroniła pracę doktorską o prof. Janie Szczepkowskim, która ukaże się w formie książkowej.

Zarząd TMM uczestniczył w przygotowaniu imprez kulturalnych związanych z 75-leciem parafii św. Jadwigi. Bez wątpienia największym dokonaniem było zorganizowanie w murach kościoła wielkiej wystawy fotograficznej - według projektu i w realizacji artysty plastyka Mariusza Koszuty - obrazującej historię parafii, jej osiągnięcia i ludzi pracujących dla parafii, zarówno duchownych, jak i świeckich. Według szacunkowych danych obejrzało ją ok. 5-6 tysięcy osób. Charakter kulturalny, ale i zarazem religijny miał konkurs plastyczny dla młodzieży "Miejsca kultu religijnego w Milanówku" i wystawa poświęcona kapliczkom przydrożnym i ogrodowym. Równolegle zorganizowaliśmy wystawę obrazów poświęconych kapliczkom artysty malarza Włodzimierza Starościaka. Z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkał się wieczór poświęcony historii urny z sercem Chopina przechowywanej w latach 1944-45 na plebanii parafii św. Jadwigi, na który złożyła się pogadanka i film dokumentalny nt. historii urny.

Odnotujmy również współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK, z którymi zorganizowaliśmy w 2002 r. obchody 60-lecia działalności sióstr na terenie Milanówka. Obchody te uświetniła przygotowana przez Kol. M. Koszutę okolicznościowa wystawa fotograficzna w murach kościoła pw. św. Jadwigi obrazująca pracę ss. Urszulanek w Milanówku i w Polsce oraz spotkanie... absolwentów przedszkola Urszulanek z programem artystycznym i wspomnieniowym w wykonaniu "absolwentów". Burmistrz J. Wysocki w podziękowaniu za pracę ss. Urszulanek dla miasta wręczył siostrze kierowniczce Jadwidze Koropczuk piękny obraz pędzla Wł. Starościaka prezentujący willę "Matulinek". W nawiązaniu do działalności św. Urszuli Ledóchowskiej zorganizowaliśmy spotkanie dla nauczycieli poświęcone koncepcjom wychowawczym Urszuli Ledóchowskiej. Ponadto współpracowaliśmy z ss. Urszulankami przy organizacji pobytu dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi w Milanówku.


5. Współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną

Bez wątpienia najlepiej układała się w całej minionej kadencji nasza współpraca z Zespołem Szkół im. J. Bema na Wójtowskiej (zwłaszcza w zakresie współorganizacji imprez pod nazwą "Twórczy Milanówek").

Wspólnie z Gimnazjum Społecznym zorganizowano młodzieżowy konkurs krasomówczy na temat Milanówka, w którym uczestniczyło 21 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs był okazją do zwrócenia uwagi na przyrodnicze i architektoniczne walory Milanówka. Postanowiono, że konkursy krasomówcze dla młodzieży będą organizowane co dwa lata na przemian z konkursami wiedzy o Milanówku. Najbliższy konkurs wiedzy o Milanówku w 2004 r. poświęcony będzie jedwabnictwu i CDSJ w nawiązaniu do przypadającego w tym roku 80-lecia jedwabnictwa w naszym mieście. Założenia konkursu wraz z pytaniami opracował Kol. Wł. Starościak, który ponadto przeprowadzi konkurs malowania na jedwabiu dla młodzieży, a Kol. Grażyna Śniadewicz zorganizuje w Galerii Ars Longa wystawę malarstwa na jedwabiu wybitnych polskich artystów.

Przy współpracy z młodzieżą i nauczycielami Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej i Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół im. F. Chopina organizowaliśmy tzw. spacery studyjne dla uczniów po najciekawszych trasach w mieście, połączone z przekazywaniem wiedzy o ludziach i wydarzeniach. Współpracowaliśmy z prezesem Fundacji Dzieciątka Jezus p. Małgorzatą Trębińską przy organizacji spotkania w bibliotece parafialnej, połączonego z premierową prezentacją legendy o Żabim Oczku.

Dobrze układała się współpraca Nową Prywatną Szkołą Podstawową i Pracownią Plastyczną MOK dla młodzieży, co przyczyniło się do wznowienia i udanej promocji książki "Makówka z Milanówka" M. Słomczyńskiego, w której wzięło udział ok. 250 osób. Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa przygotowała opowieść sceniczną Kol. A. Pettyna o pisarzu przeplataną jego wierszami i bajkami. Uczestniczyły w niej specjalnie przybyłe z Krakowa żona i córka zmarłego pisarza, które przybliżyły pracę pisarską Słomczyńskiego. Imprezę poprzedził konkurs plastyczny inspirowany wierszami z "Makówki", na który nadesłano 277 prac plastycznych. Najciekawsze ukazały się w pięknie opracowanej graficznie przez Kol. Koszutę książce. Odnotujmy, że członek TMM Mariusz Koszuta prowadził w Szkole Podstawowej nr 2 warsztaty plastyczne o tematyce milanowskiej.

Nawiązaliśmy kontakt z panią Wandą Królikowską z Gimnazjum nr 14 w W-wie (02-691 W-wa, ul. Obrzeźna 12a), która wzięła udział w zebraniu naszego zarządu i omówiła udział młodzieży z jej szkoły w Szkolnej Lidze Historycznej - w ramach konkursu czasopisma "Mówią Wieki". Młodzież opracowała trasę tematyczną wycieczki historycznej po Milanówku w formie gry planszowej. Nie udało się wypożyczyć z redakcji "Mówią Wieki" przekazanej tam dla potrzeb konkursu gry planszowej opracowanej przez młodzież, ale była to wystarczająca inspiracja i zachęta dla nas, aby taką grę planszową wg własnych założeń opracować i zainteresować nią młodzież milanowską.

6. Promocja Towarzystwa i miasta Milanówka w mediach

Działalność tę prowadziliśmy przy każdej nadarzającej się okazji inicjując udział naszych członków w audycjach radiowych i publikacjach prasowych. Uruchomiliśmy własne strony internetowe (adres: ), których twórcą jest członek naszego zarządu artysta plastyk Mariusz Koszuta wraz ze swoim synem Sebastianem. W skali miesiąca odwiedza je ok. 100 osób. Dzięki tym stronom internetowym nawiązali z nami kontakt byli mieszkańcy Milanówka przebywający w innych miastach, a nawet poza granicami kraju. Jeden z nich zakupił książki o Milanówku i być może skłoni to nas do podjęcia internetowej sprzedaży wydawnictw o Milanówku na nieco szerszą skalę.

Działalność popularyzatorska przyniosła bardzo wymierne efekty, bo m.in. dzięki artykułom i wywiadom członków TMM nt. milanowskiej biblioteki parafialnej zasoby tej placówki powiększyły się o ponad 2000 wartościowych woluminów przekazanych w darze i pełnowartościowy komputer wraz z drukarką podarowany młodej bibliotekarce-studentce przez członka TMM Ryszarda Witkowskiego. O Milanówku lub TMM pojawiły się wywiady i artykuły w grodziskim miesięczniku "Bogoria", w "Radiu dla Ciebie", w II Programie Polskiego Radia (m.in. o A. F. Ossendowskim), w Radiu Józef (pełny Dzień Milanówka), w Radiu Bogoria, kilkakrotnie w Radiu Niepokalanów, które m.in. nadało półgodzinną rozmowę z prezesem TMM.

Z naszej inicjatywy - i przy udziale naszych członków - RADIO BIS nadało dwukrotnie 55-minutowy program o Milanówku. Wystąpił m.in. burmistrz J. Wysocki, koordynator ds. sportu Włodzimierz Filipiak, dyr. MOK - Anna Biczyk i kilka innych osób. Wiele razy promowaliśmy Milanówek w lokalnej prasie ("Bogoria", "Wspólny Powiat", "Życie Żyrardowa", "Panorama Mazowsza", "Moje Mazowsze"). Obszerny artykuł o Milanówku ukazał się w "Polityce". Dla telefonii komórkowej nagraliśmy ciekawy dźwiękowy przewodnik po Milanówku.


7. Spotkania z ciekawymi ludźmi i działania integracyjne

Głównie organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi. I tak dr Lech Dzikiewicz, autor wielu publikacji nt. II wojny światowej, bardzo interesująco mówił o walce Armii Krajowej z okupantem na terenie Milanówka i Podkowy Leśnej. Mieszkanka naszego miasta dr Elżbieta Potocka z Polskiej Akademii Nauk opowiedziała o swojej nowej książce poświęconej Korei Północnej i podzieliła się wrażeniami z podróży do tego kraju. W czasie innego spotkania jej mąż red. Jacek Potocki przekazał nam wrażenia z pobytu w Bagdadzie dosłownie na kilka godzin przed rozpoczęciem ataku USA na Irak. Członek naszego Zarządu mgr Elżbieta Siwek, zaprezentowała swoją bardzo ciekawą pracę magisterską nt. Szkoły Podstawowej nr 1 do 1939 r.

Spotkanie zatytułowane "Milanowianie pod Monte Cassino", poświęcone było głównie książce milanowianina prof. Bronisława Dzikiewicza (z udziałem córki i syna autora) i raz jeszcze uświadomiło uczestnikom spotkania, że milanowianie wnosili swój wkład w zwycięstwo nad faszyzmem na różnych frontach II wojny światowej.


8. Współpraca Zarządu TMM ze stowarzyszeniami społecznymi sąsiadujących miast i gmin.

W maju 2002 w Muzeum A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli 7 stowarzyszeń działających na rzecz swoich miast lub gmin w powiecie grodziskim z udziałem przedstawicieli TMM - Włodzimierza Starościaka i Andrzeja Pettyna. Wymieniono doświadczenia nt. pracy poszczególnych organizacji. I, praktycznie, niewiele było z tego pożytku. Na zaproszenie uczestniczyliśmy w "pikniku regionalnym" w Podkowie Leśnej, który odbył się we wrześniu. Mieliśmy tam własne stoisko z książkami o Milanówku. Uczestniczyliśmy w spotkaniach przedstawicieli organizacji regionalnych w Brwinowie i Błoniu, m.in. w imprezach jubileuszowych 30-lecia obu organizacji w tych miastach. W wyniku współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa otwarto w kwietniu w tamtejszej Galerii "Zagroda" wystawę prac malarskich Kol. Włodzimierza Starościaka z udziałem w wernisażu kilkudziesięciu miłośników sztuki z Brwinowa i Milanówka i z udziałem burmistrza Brwinowa p. Guzika.


9. Wnioski i podziękowania

Kończąc pragnę - w imieniu ustępującego zarządu TMM - serdecznie podziękować władzom samorządowym miasta, a w szczególności burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, za bardzo życzliwe wspieranie naszych działań. Pragnę podziękować wszystkim, którzy jak Kol. Teresa Kasztelanic, Wiesława Koszuta, czy Kol. Mariusz Koszuta przyczynili się swoją pracą do wydania naszych książek. A jest to ważna dziedzina naszej działalności, bowiem nasze publikacje dokumentują wiedzę o historii miasta i twórczych ludziach tu działających, utrwalają dziedzictwo kulturowe Milanówka, z którego jesteśmy dumni i wiedzę o nim, którą warto przekazać następnym pokoleniom. Osobne podziękowanie należy się członkom chóru Cantabile, który włączył się w nasza działalność.

Dziękuję wszystkim członkom zarządu i osobom spoza zarządu za pomoc i włączanie się do realizacji poszczególnych projektów. To, co udało nam się zrobić, to wynik naszego współdziałania.

Stoimy u progu wielkiej niewiadomej jaką jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że przyniesie nam ono więcej radości niż rozczarowań. Wchodząc w ten nowy okres historii naszej dużej ojczyzny nie możemy zapominać, że na organizacjach społecznych regionalistów jak nasza ciąży współodpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, za utrwalanie naszej tożsamości, kultywowanie tradycji i przekazywanie następnym pokoleniom wartości, na które złożył się dorobek wielu pokoleń milanowian. Wybór nowego zarządu, wypracowanie nowego programu działania - wszystko to powinno dać nam mocny impuls do rozwijania dalszej i jeszcze szerszej działalności społecznej. Ustępujący zarząd TMM życzy przyszłym władzom Towarzystwa wielu sukcesów w pracy dla miasta i jego mieszkańców.

Prezes TMM
(Andrzej Pettyn)
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne