Działalność TMM w latach 2000-2001
| 2010-04-03 16:13:39 | drukuj
Sprawozdanie z pracy Zarządu TMM za okres 2000-2001
1. Na rozpoczynającym III kadencję walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29 stycznia 2000 r. wybrano 12-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Zarząd po ukonstytuowaniu się pracował w składzie: prof. dr Mirosława Opałło - prezes, Włodzimierz Domińczyk i Andrzej Pettyn - wiceprezesi, Teresa Kasztelanic - sekretarz, Kazimierz Paćko - skarbnik oraz członkowie: Barbara Kaszycka, Elżbieta Lis, Teresa Lesińska-Sztuka, Włodzimierz Starościak, Sylwia Sikora-Tyszka, Maria Wdowiak, Zofia Żuławska, a Komisja Rewizyjna w składzie: Teresa Chrudzimska - przewodnicząca oraz członkowie: Zofia Niska i Mieczysław Trząski. Zarząd TMM odbył w 2000 roku 11 comiesięcznych posiedzeń (z przerwą urlopową) i 13 zebrań w 2001 roku. Tematyka była związana z realizacją programu wydawniczego i planu pracy (inicjatywy, wnioski, opinie, postulaty, współpraca ze szkołami i uczniami, władzami miasta, promocja Towarzystwa oraz miasta Milanówka). Co roku organizowano zebranie noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury z udziałem wszystkich członków TMM, władz miasta i zaproszonych gości.
2. Działalność wydawnicza
W okresie dwóch lat Zarząd wydał 2 książki:
 1. Spacer po Milanówku 3 - Helena Wesołowska z rysunkami Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, promocja - 7.01.2001
 2. Harcerstwo polskie w Milanówku (część 1) Marian Hassa, promocja 17.06.2001.
W przygotowaniu są następujące pozycje wydawnicze:
 1. Ścieżki rowerowe - Włodzimierz Domińczyk;
 2. Wędrówki po Milanówku - Milanówek południowy - Włodzimierz Starościak;
 3. Przewodnik po cmentarzu milanowskim - Zofia Żuławska z zespołem,
 4. W książce Przewodnik Turystyczny po Ziemi Grodziskiej - część dotycząca Milanówka - to praca zbiorowa członków Zarządu TMM, opracowanie redakcyjne - A. Pettyn i T. Kasztelanic.
3. Współdziałanie z Władzami Miasta
 1. W III kadencji działalności Zarządu TMM kontynuowana była współpraca z Władzami miasta. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (29.01.2000 r.) sformułowano 20 wniosków - postulatów, które razem z innymi materiałami zostały przedłożone władzom miasta. W piśmie z dn. 27.03.2000 r. Burmistrza Miasta Pana Jerzego Wysockiego otrzymaliśmy przychylne ustosunkowanie się do wielu propozycji. W dniu 4.04.2000 r. Na specjalnym zebraniu w tej sprawie z udziałem Burmistrza omówiono zgłoszone wnioski. Na 20 zgłoszonych wniosków - 11 zostało przez władze przyjęte do realizacji. Niektóre sprawy nie mogły być przyjęte, ponieważ ich przedmiot nie leży w kompetencji Władz Miasta (np. instalowanie progów spowalniających na drogach wojewódzkich).
 2. Zarząd TMM poparł wniosek dr Heleny Krajewskiej w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ul. Kościuszki i Krakowskiej (blisko stacji PKP) - imienia pisarza Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, wniosek został zrealizowany.
 3. 23.11.2001 r. W czasie posiedzenia Zarządu TMM omawiano aktualne problemy z życia miasta, częściowo w oparciu o relacje radnych, będących członkami Zarządu TMM. W wyniku dyskusji - w odniesieniu do następujących trzech zagadnień sformułowano opinię Zarządu, którą przekazano Władzom miasta. (pismo Zarządu TMM z dn. 26.11.2001). A mianowicie: Sieć szkół w mieście Zarząd Towarzystwa wyraża pełne poparcie dla starań rodziców i dzieci, mieszkających w południowej części miasta, w sprawie utworzenia drugiego gimnazjum publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1. Zarówno kadra pedagogiczna, jak i liczba sal lekcyjnych gwarantuje odpowiednie warunki dla lokalizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym obiekcie. Przede wszystkim decyzja ta, otworzy znacznie lepsze warunki dla dzieci przez likwidację uciążliwych, dalekich obecnie dojazdów ( do gimnazjum na ul. Żabie Oczko). Sprawa Biuletynu Rady Miasta Zarząd TMM wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zamysłu zlikwidowania Biuletynu Rady Miasta. Naszym zdaniem Biuletyn spełnia niezwykle ważną rolę w "społeczeństwie informacyjnym", utrzymując więzi między Władzami, a lokalną społecznością. Biuletyn przekazuje niezbędne informacje o pracy Zarządu i Rady Miasta. Informacje te są rzetelne, obiektywne, zapewniające utrzymanie łączności między mieszkańcami i Władzami, między wyborcami, a Samorządem terytorialnym. Pomysł likwidacji Biuletynu sprzeciwia się idei samorządności i demokracji, na co społeczność lokalna nie wyrazi zgody. Ponadto zobowiązanie do wydawania Biuletynu zawarto w obowiązującym programie działania Rady Miasta. Realizacja komunalnego budownictwa mieszkaniowego W wyniku dyskusji Zarząd TMM popiera celowość szybkiej decyzji w sprawie realizacji na terenie miasta komunalnego budownictwa mieszkaniowego i TBS. Decyzję tę uzasadnia trudna sytuacja mieszkaniowa wielu mieszkańców miasta (zły stan techniczny budynków grożących zawaleniem) Zarząd TMM apeluje do Rady Miasta o szybkie podjęcie decyzji i odpowiednich kroków, w celu zapewnienia mieszkań tym osobom, które zamieszkują w budynkach przeznaczonych do natychmiastowej rozbiórki, jak i tym, którzy chcą przystąpić do TBS.
4. Współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną
 1. Zorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 młodzieżowy konkurs wiedzy o Milanówku dla uczniów szkół podstawowych: udział wzięli członkowie Zarządu TMM w charakterze jurorów: A. Pettyn, W. Starościak oraz M. Opałło w charakterze przewodniczącej komisji konkursowej.
 2. Współpraca z młodzieżą i nauczycielami Nowej Podstawowej Szkoły przy ul. Warszawskiej 14 (A. Pettyn).
 3. Udział w działalności Szkolnego Koła Przyjaciół Milanówka i przygotowaniu młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 do turnieju wiedzy o Milanówku (pogadanki na tematy milanowskie, pokaz filmu - A. Pettyn).
 4. Zainicjowanie spotkania z młodzieżą szkół podstawowych pod nazwą "Lekcja historii Milanówka w plenerze" (pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 2001 r. - A. Pettyn).
 5. Zorganizowanie wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Gen. Józefa Bema przy ul. Wójtowskiej 3 imprezy w dniu 9.12.2001 r. pt. "Twórczy Milanówek". W czasie tej imprezy odbyła się: promocja kolejnej antologii anegdot literackich i historycznych "Anegdoty Świata" Andrzeja i Remigiusza Pettynów, recytacja wierszy o Milanówku E. Lisowej przez uczennice szkoły, wystawa malarstwa Danuty Rożnowskiej-Borys "Anioł przy moim stole" oraz pokaz mody Pracowni Projektu i Stylizacji "Befana".
 6. Udział w uroczystości 40-lecia Zespołu Szkół im. Józefa Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3.

5. Promocja Towarzystwa i miasta Milanówka w mediach Działalność tę głównie prowadził wiceprezes A. Pettyn przez inicjowanie przyjazdów do Milanówka dziennikarzy z Warszawy, udzielanie wywiadów, uczestniczenie w reportażach, prowadzenie audycji w Radiu Bogoria (łącznie 38 obszerniejszych wywiadów z ciekawymi ludźmi z Milanówka nie licząc krótkich wypowiedzi, m.in. w ramach "Lata z Radiem") i ułatwianie zapraszanym przedstawicielom mediów w docieraniu do ciekawych rozmówców na terenie Milanówka. W wyniku tych inicjatyw w Milanówku gościły ekipy I Programu PR, "Radia dla Ciebie", Radia BIS i WOT-u). Na szczególną uwagę w nader szerokiej promocji zasługują: 2-godzinny blok informacyjny w I Programie PR Zdzisławy Błaszkowskiej, reportaże "Milanówek - miejsce magiczne" (łącznie 70 minut) - Bożeny Markowskiej, półgodzinna relacja o historii urny z sercem Chopina z udziałem ks. Zbigniewa Szysza i A. Pettyna w "Radiu dla Ciebie", opowieści o Milanówku Włodzimierza Starościaka oraz wspomnienia okupacyjne z "Szarych Szeregów" Mieczysława Trząskiego. Film WOT-u o Milanówku, w którym wystąpili Dorota Stalińska i Andrzej Pettyn doczekał się nawet trzykrotnej emisji w ramach najlepszego czasu antenowego. Warto dodać, że aczkolwiek burmistrz Jerzy Wysocki formalnie nie jest członkiem TMM, ale działając w duchu naszego statutu wiele razy występował w mediach centralnych i wojewódzkich popularyzując sprawy Milanówka, co zasługuje na odnotowanie i uznanie.

6. Współpraca Zarządu TMM ze stowarzyszeniami społecznymi sąsiadujących miast i gmin.
 1. Przedstawiając dokumentację z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego TMM z dn. 29 stycznia 2000 r. Zarząd Towarzystwa zwrócił się do Starosty Grodziskiego mgr Krzysztofa Markowskiego z inicjatywą zorganizowania spotkania stowarzyszeń regionalnych innych miast i gmin powiatu, w celu wymiany doświadczeń. Wniosek TMM został zaakceptowany i tak 18 kwietnia 2000 r. w siedzibie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku doszło do spotkania przedstawicieli 7 stowarzyszeń działających na rzecz swoich miast lub gmin. W spotkaniu tym wzięli udział Włodzimierz Domińczyk, Andrzej Pettyn i Mirosława Opałło. Na nasz wniosek informacje dotyczące działalności reprezentowanych na spotkaniu stowarzyszeń zostały zamieszczone w broszurze p.t. "Stowarzyszenia w powiecie grodziskim".
 2. W dalszym rozwoju współpracy i w czasie kolejnych spotkań w Stawisku powstała - wysunięta przez przedstawicieli TMM - inicjatywa opracowania i wydania "Przewodnika Turystycznego po Ziemi Grodziskiej". Przewidziano, że stowarzyszenia opracują materiały dla swoich obszarów (gmin) i przekażą do Starosty Powiatu Grodziskiego. Część "Przewodnika", dotycząca Milanówka - jest pracą zbiorową członków Zarządu TMM, strona redakcyjna została opracowana przez T. Kasztelanic i A. Pettyna i następnie przekazana do koordynatora "Przewodnika" w Starostwie. Ponieważ wydanie "Przewodnika Turystycznego po Ziemi Grodziskiej" nadmiernie opóźnia się, w związku z tym powstała ostatnio koncepcja wydania "Przewodnika po Milanówku" - jako odrębnej pozycji wydawniczej, znacznie poszerzona o informacje, które nie znalazły miejsca w tzw. wersji powiatowej.
7. Sprzedaż wydawnictw TMM. Nasze wydawnictwa są w stałej sprzedaży w dwóch księgarniach w Milanówku i w kiosku Rodziny Miąsków. Ostatnio nawiązano kontakt z księgarnią Grzegorza Laskowskiego w Żyrardowie. Uzgodniono sprzedaż w antykwariacie w Grodzisku Maz., co powinno nam ułatwić dotarcie do wielu byłych mieszkańców Milanówka, którzy trafili do Grodziska i zamieszkali w tamtejszych blokach. Ich liczbę ocenia się na ok. 1500 osób. Ponadto uruchomiona została sprzedaż naszych wydawnictw w Dniach Święta Zmarłych przy Cmentarzu milanowskim (m. M. Wdowiak, B. Kaszycka, K. Paćko, A. Pettyn). Wydawnictwa TMM sprzedawane były podczas organizowania różnych imprez w Milanówku np. "Lato z radiem" (22.06.2001r.), "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" J. Owsiaka styczeń 2001 r. (W. Wdowiak, Z. Niska). W celu lepszego promowania publikacji TMM o Milanówku wydaliśmy specjalny informator. Zarząd ocenia, że sprzedaż wydawnictw TMM mimo starań napotyka na trudności spowodowane zbyt dużą biernością tych placówek i organizacji w mieście, jak szkoły podstawowe nr 1 i 2, czy ZHP - które powinny być tym szczególnie zainteresowane z uwagi na fakt, iż w naszych wydawnictwach informujemy o historii tych placówek i organizacji. 8. Uwagi na temat pracy Zarządu TMM
 1. Pragnę podziękować wszystkim członkom Zarządu TMM za pełną zaangażowania - według racjonalnego podziału zadań - pracę i za zgodne współdziałanie w realizacji naszych planów i zamierzeń. Bez wątpienia miała na to wpływ życzliwa, bezkonfliktowa atmosfera, sprzyjająca skuteczności działań, a wynikająca z głębokiego zrozumienia sensu i idei pracy społecznej.
 2. Uważam, że również i w przyszłości tylko przy racjonalnym podziale zadań i przy harmonijnej współpracy wszystkich członków Zarządu mogliśmy realizować nasze zadania. Jesteśmy świadomi tego, że wiele spraw w dotychczasowej pracy wymaga usprawnień potrzebnych w warunkach pracy społecznej - Zarządu, mającego dużo dobrej woli i chęci, i ambicje często niewspółmierne do konkretnych możliwości.
 3. W IV kadencji Zarządu TMM pożądane jest włączenie do pracy przez nowy Zarząd - szerszego grona członków TMM, którzy mogliby podjąć się realizacji zadań, zgodnych ze swoimi kompetencjami i zamiłowaniami. W tym celu wydaje się być racjonalne tworzenie doraźnych zespołów dla osiągania celów statutowych Towarzystwa.
 4. Należy zintensyfikować sprzedaż naszych wydawnictw, rozpoczynając od akcji reklamowej na dużą skalę. Istotną praktyczną trudność stanowi magazynowanie naszych wydawnictw w 3 prywatnych lokalach - członków Zarządu, co powoduje brak operatywnej dostępności do zbiorów i ograniczonej możliwości dysponowania nimi.
 5. Dla dalszego, sprawnego funkcjonowania Zarządu absolutnie niezbędne byłoby uzyskanie niewielkiego pomieszczenia, w którym zaistniałaby możliwość gromadzenia materiałów dotyczących historii Milanówka, dokumentacji TMM, różnego rodzaju pism, rozproszonych wśród członków Towarzystwa materiałów i naszych wydawnictw itp. Siedmioletnia działalność Towarzystwa skutkuje nagromadzeniem różnego rodzaju cennych zbiorów dokumentujących ożywioną działalność Zarządu TMM, a także i historię Milanówka, które wymagają odpowiedniego, uporządkowanego przechowywania - w jednym miejscu.
Wnioski i podziękowania
 1. Zarząd TMM pragnie serdecznie podziękować Władzom miasta, w szczególności Burmistrzowi Panu Jerzemu Wysockiemu, za bardzo życzliwe wspieranie, w różnej formie naszych działań, w tym również stałe, aczkolwiek częściowe dofinansowywanie naszej działalności wydawniczej. Nasze publikacje chronią od zapomnienia tradycje historyczne, wiedzę o historii miasta i twórczych ludziach tu działających, to wspaniałe dziedzictwo kulturowe miasta, z którego jesteśmy dumni i wiedzę o nim, którą chcielibyśmy przekazywać następnym pokoleniom.
 2. Trzecie tysiąclecie daje szczególny impuls do rozwijania dalszej działalności społecznej, kultywowanie tradycji i przekazywanie młodszym pokoleniom wartości, które są dorobkiem pokoleń milanowian.
 3. W imieniu Zarządu TMM składam również podziękowanie Pani Aleksandrze Magiereckiej - dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i pracownikom MOK, za życzliwą współpracę i pomoc w organizacji naszych imprez.
 4. Prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka
  Prof. dr Mirosława Opałło
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne