Działalność TMM w latach 1994-1999
| 2010-04-03 16:11:22 | drukuj

Pięciolecie Działalności Zarządu
Towarzystwa Miłośników Milanówka 1994-1999

5-letnia działalność Towarzystwa Miłośników Milanówka wpisuje się w bogate tradycje miasta — w dziedzinie życia społecznego, działalności stowarzyszeń, związków i organizacji, których zadaniem było i jest zachowanie dziedzictwa historycznego i kreowanie życia kulturalnego naszej małej Ojczyzny. Towarzystwo Miłośników Milanówka (TMM) powstało w 1994 r., wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń 3 sierpnia tego samego roku. Celem naszego Towarzystwa jest kreowanie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności, ocalenie od zapomnienia dziejów i działalności ludzi kultury, nauki i sztuki oraz upowszechnianie dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego miasta.

Mijające 5 lat działalności TMM składnia do refleksji, formułowania ocen i wniosków oraz podsumowania, co się nam udało zrealizować. co przed nami, jakie przesłania rysują się na początek trzeciego tysiąclecia.

W swojej działalności szczególną uwagę skupiliśmy na wydawnictwach – jako najbardziej skutecznym sposobie utrwalania pamięci o dziejach miasta - dziedzictwie historycznym, kulturalnym i artystycznym – na organizacji wystaw, konkursów dla młodzieży, spotkań z ludźmi i stowarzyszeniami oraz na wspieraniu inicjatyw społecznych, mających na celu dobro miasta.

Działalność wydawnicza. TMM wydało następujące pozycje książkowe: 1995 r. – „Spacer po Milanówku 1” Heleny Wesołowskiej z rysunkami Katarzyny Chrudzimskiej; „50 lat później w Milanówku” (praca zbiorowa), katalog wystawy jubileuszowej w Galerii Ars Longa; „Plan informator” – najstarszej części cmentarza parafialnego w Milanówku w oprac. Zofii Żuławskiej przy współpracy Barbary Kaszyckiej, Zofii Krasnosielskiej i inż. Mieczysława Fastyna; 1997 r. – „Spacer po Milanówku 2” Heleny Wesołowskiej z rysunkami Katarzyny Chrudzimskiej; „Architektura Milanówka w rysunkach Katarzyny Chrudzimskiej"; 1998 r. – „Parafia św. Jadwigi w Milanówku” Zofii Żuławskiej; 1999 r. – „Milanówek 1899-1939” Zofii Żuławskiej (II wyd.), „Milanówek na starej fotografii” album-katalog wystawy wg koncepcji T.Lesińskiej-Sztuki i Z. Żuławskiej.

Ponadto z okazji 70-lecia Parafii św. Jadwigi TMM wydało cztery pocztówki tematycznie związane z jubileuszem.

Chcemy podkreślić i przekazać do wiadomości czytelników zainteresowanych naszą działalnością, że nasz dorobek wydawniczy opiera się wyłącznie na pracy społecznej, a więc bez zysku i materialnych korzyści osobistych autorów. Największe uznanie i podziękowania należą się autorom, dzięki których zaangażowaniu, koncepcji i wkładzie pracy – wydawnictwa nasze mogą się ukazywać. Szczególnie duży wkład pracy wnieśli Zofia Żuławska (konsultacje merytoryczne), Teresa Kasztelanic (redakcja tekstów), Andrzej Pettyn (opracowania komputerowe i redakcyjne), Elżbieta Freyberg (wpisywanie tekstu do komputera), Katarzyna Chrudzimska-Uhera (autorka rysunków do 4 książek), Włodzimierz Domińczyk i Kazimierz Paćko (współpraca i kontakty z wydawnictwem), Maria Wdowiak (kolportaż). Realizacja programu wydawniczego, co należy podkreślić, możliwa była dzięki harmonijnej współpracy wszystkich wymienionych.

Realne koszty własne naszych wydawnictw to środki finansowe na opłacenie druku i papieru. Pochodzą one ze sprzedaży książek, składek członków, od sponsorów i w skromnym stopniu z dotacji budżetu miasta.

Wystawy. W okresie 5-lecia zorganizowano trzy duże wystawy we współpracy z MOK-iem: 1996 r.- „Artyści plastycy w 100-letniej historii Milanówka” (autorzy i komisarze: T. Lesińska-Sztuka i Z. Żuławska); w katalogu zamieszczono biogramy 41 artystów, których prace eksponowano; 1997 r. – „Jedwab z Milanówka”, autorką katalogu była Z. Żuławska; 1998 r. – „Archiwalia i dokumenty” (z Biblioteki Parafialnej) przy okazji promocji książki „Parafia św. Jadwigi w Milanówku”, autorzy – M. Płóciennik i Z. Żuławska; 1999 r. – „Milanówek na starej fotografii” (autorzy i komisarze: T. Lesińska-Sztuka i Z. Żuławska). Ponadto TMM współpracowało za pośrednictwem A. Pettyna przy organizacji dwóch wystaw sztuki dziecięcej (kwiecień – z Finlandii, czerwiec – z 24 krajów pod nazwą „Moja mała Ojczyzna”).

Współdziałanie Zarządu TMM z władzami miasta. W naszej działalności przyjęliśmy założenie – współdziałania z władzami samorządowymi dla dobra miasta, dla promowania i ukazywania jego roli w rozwoju i dorobku kultury i sztuki regionu i kraju. Nie ulega wątpliwości, że przychylne ustosunkowanie się władz miasta do naszych inicjatyw i wniosków owocuje realizacjami, które tylko w klimacie zrozumienia idei samorządności i lokalnego patriotyzmu mogły być urzeczywistniane.

Dwie z naszych inicjatyw zasługują na szczególną uwagę.

Pierwsza to wniosek Zarządu TMM w sprawie zmiany herbu miasta, który w nowych warunkach ustrojowych przestał odpowiadać potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności. Wniosek o zmianę herbu i opracowanie nowego zgodnie z zasadami heraldyki spotkał się z pozytywnym przyjęciem, a trzech naszych członków uczestniczyło w pracach przygotowawczych i dyskusjach poprzedzających opracowanie nowego herbu, który został zatwierdzony przez Radę Miasta wraz z projektem flagi w czerwcu 1997 r. Głównym realizatorem projektu był członek TMM – Krzysztof Rychter.

Druga inicjatywa Zarządu TMM to obchody 100-lecia powstania Milanówka, mające na celu zwiększenie aktywności lokalnej społeczności, pobudzenie zainteresowania, zwłaszcza wśród młodzieży – historią i dorobkiem artystycznym twórców zamieszkałych w naszym mieście. Inicjatywa obchodów 100-lecia Milanówka została przyjęta przez władze samorządowe. Powołano Komisję Rady Miasta ds. Obchodów 100-lecia, której przewodniczącym mianowano A. Pettyna, wiceprezesa TMM.. Program obejmował ok. 100 zadań, wśród których były imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne – z powodzeniem zrealizowane w ciągu blisko dwóch lat.

Częściowej realizacji doczekał się również wniosek TMM w sprawie utworzenia Archiwum Historii Miasta. 29 listopada 1998 r. w domu pani Hanny Mickiewiczowej otwarto pierwszą salę muzealną pod nazwą „Galeria Historyczna MOK-u”.

W czasie ostatnich wyborów samorządowych z 4 rekomendowanych przez TMM osób, dwie – mianowicie Teresa Kasztelanic i Andrzej Pettyn – uzyskały mandat radnego, a A. Pettyn został wybrany na zastępcę przewodniczącego Rady Miasta.

Praca Zarządu TMM. Zarząd TMM pracował w mało zmienionym składzie przez dwie kadencje 1994-1997 i 1997-1999. Możemy mieć satysfakcję, że działalność naszą prowadziliśmy przy dobrej współpracy, życzliwości i zrozumieniu społecznego sensu i celu tej działalności w 15-osobowym składzie; w 3-osobowym składzie pracowała Komisja Rewizyjna.

Do Zarządu TMM w marcu 1997 r. w wolnych, demokratycznych (i tajnych!) wyborach wybrano następujące osoby: Katarzyna Chrudzimska, Włodzimierz Domińczyk (wiceprezes), Zb. Dziedzicki (w 1999 r. złożył rezygnację ze względów osobistych), Elżbieta Freyberg, Mirosława Opałło (prezes), Teresa Kasztelanic (sekretarz), Barbara Kaszycka, Kazimierz Paćko (skarbnik), Andrzej Pettyn (wiceprezes), Ewa Skrzelińska, Włodzimierz Starościak, Teresa Lesińska-Sztuka, Maria Wdowiak (kolportaż), Helena Wesołowska, Zofia Żuławska.

Trzyosobową Komisję Rewizyjną stanowili: Mieczysław Trząski (przewodniczący), Zofia Niska i Teresa Chrudzimska (sekretarz).

Odeszli od nas na zawsze nieodżałowani członkowie TMM: Andrzej Kiełkiewicz i Irena Świrska.

W ciągu dwóch kadencji 1994-1997 i 1997-1999 Zarząd TMM z Komisją Rewizyjną obradował na 55 comiesięcznych posiedzeniach (z wyłączeniem miesięcy urlopowych), dokumentowanych protokołami. Ponadto organizowaliśmy spotkania noworoczne, promocje naszych wydawnictw, zorganizowaliśmy zebranie sprawozdawczo-wyborcze w 1997 r. i zebranie sprawozdawcze w 1999 r. Wydaliśmy 6 Biuletynów Informacyjnych w opracowaniu M. Opałło i A. Pettyna, które przekazano członkom TMM.

Członkowie Zarządu uczestniczyli aktywnie w pracach Komisji Obchodów 100-lecia Milanówka, w organizacji obchodów 70-lecia Parafii św. Jadwigi. W Komitecie Honorowym Obchodów 100-lecia. którego przewodnictwo powierzono Krystynie Jandzie znaleźli się członkowie TMM: Zofia Iwaszkiewicz, Hanna Mickiewiczowa, Zofia Żuławska, Barbara Kaszycka, Grażyna i Robert Śniadewiczowie, Mieczysław Trząski, Szymon Wdowiak, Mirosława Opałło i Paweł Dłużewski. Członkowie Zarządu TMM wzięli szeroki udział w promocji Milanówka w mediach, zwłaszcza w ”Radiu dla Ciebie”, „Życiu Warszawy”, WOT-ie i Radiu Bogoria.

Przy dużym zaangażowaniu w działalność na rzecz miasta wszystkich wymienionych członków TMM należy podkreślić wyjątkowe zasługi Andrzeja Pettyna, który jako spirytus movens TMM i obchodów 100-lecia Milanówka, emanował aktywnością i inicjatywami oddziaływując na całe środowisko, przy czym – podobnie jak i inne osoby – realizował wszystkie projekty całkowicie bezinteresownie. Zasługi Jego w życiu społecznym Milanówka są nie do przecenienia.Uwagi końcowe.
 • 1. Godna odnotowania jest harmonijna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury i jego dyrektorem Aleksandrą Magierecką, m.in. w zakresie organizacji wystaw i sprzedaży wydawnictw o Milanówku.

  2. Warto podkreślić dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych, którego imprezy a także kwartalnik „Milanówek” promujemy w środowiskach członków TMM.

  3. Zarząd TMM wyraża podziękowanie za dobrą współpracę w zakresie sprzedaży wydawnictw o Milanówku p. Jerzemu Miąskowi, Bohos-Tourowi, Pracownikom Barku Sałatkowego i Właścicielom księgarni przy ul. Warszawskiej 25a.

  4. Zarząd TMM wspierał i nadal wspierać będzie wszelkie inicjatywy społeczne (mające na celu dobro miasta) działających w Milanówku placówek oświatowych i wychowawczych (jak TPD) i dlatego chętnie udziela pomocy w promocji i dystrybucji biletów na kabaretony milanowskie Pawła Dłużewskiego, które są przykładem bezinteresownej, charytatywnej działalności Artysty i Jego Współpracowników z całej Polski na rzecz milanowskich dzieci.

  5. Wszystkim, którzy udzielali Towarzystwu pomocy i wsparcia w realizacji celów statutowych organizacji - Zarząd TMM składa gorące podziękowanie i wyraża nadzieję na równie dobrą współpracę w przyszłości.

 • *

  W dniu 20 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków Towarzystwa, poświęcone omówieniu pięcioletniej działalności Zarządu TMM. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – Starosta Powiatu Grodziskiego, Krzysztof Markowski oraz Władze Miasta Milanówka: Przewodniczący Rady – Wojciech Wlazło i Burmistrz – Jerzy Wysocki oraz kilkoro radnych – członków lub sympatyków TMM. W czasie rozmów zebrano wnioski i propozycje na przyszłość.

  Prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka
  Prof. dr Mirosława Opałło

  Reklamy
  Polecamy

  poprzednie zamknij następne